• တစ္ခုခု မွားယြင္းေနပါတယ္။

တစ္ခုခု မွားယြင္းေနပါတယ္။

အမွား၄၀၄

အိုး ရွာေဖြေနေသာစာမ်က္ႏွာကိုမေတြ႔ရိွႏိုင္ပါ။ စာမ်က္ႏွာသည္ ဖ်က္ဆီးသို႔ ဖယ္ရွားခံလိုက္ရၿခင္းၿဖစ္ႏိုင္သည္။ စာလံုးေပါင္းမ်ားကို ၿပန္စစ္ၿပီး browser အားၿပန္လည္စတင္လိုက္ပါ။

menu

ေဝမ်ွရန္။

Ooredoo ၿမန္မာ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။


သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

ေနာက္ဆံုးေပၚ အေရာင္းၿမွင္႔တင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွရေအာင္။