ၾကည္လင္ၿပတ္သားတဲ႔ အသံၿမန္ဆန္တဲ႔ အင္တာနက္ကို Ooredoo ကၿမန္မာၿပည္အတြက္ ေဆာင္က်ဥ္းလာပါၿပီ။ ႏိုင္ငံရဲ႔ ေန႔စဥ္ဘဝ အဓိကေနရာမွာ ပါဝင္ႏိုင္ဖို႔ လြန္ခဲ႔တဲ႔၁၂ လတစ္ေလွ်ာက္လံုး အုတ္ျမစ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ႔ပါတယ္။

Tap to expand
 • ၾကည္လင္ၿပတ္သားတဲ႔ အသံၿမန္ဆန္တဲ႔ အင္တာနက္ကို Ooredoo ကၿမန္မာၿပည္အတြက္ ေဆာင္က်ဥ္းလာပါၿပီ။ ႏိုင္ငံရဲ႔ ေန႔စဥ္ဘဝ အဓိကေနရာမွာ ပါဝင္ႏိုင္ဖို႔ လြန္ခဲ႔တဲ႔၁၂ လတစ္ေလွ်ာက္လံုး အုတ္ျမစ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ႔ပါတယ္။

  ပိုမိုသိရိွႏိုင္ရန္ timeline ေပၚတြင္ရွာေဖြပါ

  ကီးဘုတ္ ၿမွားကိုသံုးၿပီး ေရြ႔လ်ားပါ ေမာက္စ္သံုးၿပီး ေရြ႔လ်ားပါ

  PAN THROUGH OUR TIMELINE TO DISCOVER MORE ABOUT US

  Pan to the sides to navigate
test timeline လူမႈကြန္ရက္စကားဝိုင္းမွာပါဝင္စို႔

အူရီဒူးအေၾကာင္း

ကုမၸဏီ၏ ရည္မွန္းခ်က္


အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ အေနနွင့္ အလုပ္ေတြ ပိုလုပ္ခ်င္သည္။ ပိုျပီး ျမင္ခ်င္သည္။ ပိုျပီးၾကီးမား က်ယ္ျပန္႕လိုပါသည္။

Ooredoo သည္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း ကို အေလးထားသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Ooredoo ကို သံုးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႕၏ လူမႈ အသိုင္းအဝန္းတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္နိုင္စြမ္း ရွိလာေစရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးဖို႕တာဝန္ရွိပါသည္။ အူရီးဒူးရဲ႕ ရႈျမင္ခ်က္ ဟာ လူသားေတြရဲ႕ ဘဝကို ျဖည့္စည္းေပးနိုင္ လူသားရင္းျမစ္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႕ နိႈးဆြေပးနိုင္ေစရမည္ ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ အျပည့္အဝ ရွိပါသည္။

လူငယ္မ်ား ၄င္းတို႕၏ အရည္အခ်င္းမ်ား ကို

ေဖာ္ျပရန္၊ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အကူအညီေပးပါမည္။

ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ နည္းပါးသည့္ လူမႈ ဝန္းက်င္မ်ားကို

ကူညီေပးနိုင္ဖို႕ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အလြယ္တကူ ရရွိနိုင္ေစရန္ အူရီဒူးက ျဖန္႕ျဖဴးေပးပါမည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း

ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိေစရန္ အစြမ္းကုန္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။

ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ အူရီဒူးလုပ္ငန္းမ်ားတည္ရွိရာ

ေဒသမ်ားတြင္ အဓိက အေျခခံမ်ား ျဖစ္ေသာ စြန္႕ဦးတီထြင္သူမ်ားႏွင့္ SME မ်ားအတြက္ တြန္းအားတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

အသိုက္အဝန္ က႑္ ၾကည့္႐ႉရန္

Ooredoo က ဘာအတြက္ ရပ္တည္သလဲ


ေဆာင္ရြက္ရာသာမက ေဆာင္ရြက္နည္းလည္းပါဝင္သည္။

Ooredoo အေနၿဖင္႔ ေနာက္ဆံုးေပၚ အထူး 4G နည္းပညာကို ၿမန္မာၿပည္သို႔ ေဆာင္က်ဥ္းေပးၿခင္းၿဖစ္ေသာ္လည္း နည္းပညာတစ္ခုထဲမက ပိုမိုသည္။

 • ဂရုစိုက္ျခင္း

  ဆိုသည္မွာ အူရီဒူးသည္ သံုးစြဲသူတိုင္းကို ကူညီမည္။ ေလးစားမည္။ တာဝန္ခံမႈ ရွိမည္။

 • ဆက္သြယ္ျခင္း

  ဆိုသည္မွာ သံုးစြဲသူမ်ား ႏွင့္ အစဥ္အျမဲ ဆက္သြယ္ေနျခင္း၊ သံုးစြဲသူမ်ား ႏွင့္ အလုပ္ အတူတူ တြဲ၍ လုပ္ကိုင္၍ အူရီဒူး၏ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ေနေသာ ေနရာ မ်ားရွိ လူမႈ အသိုင္းအဝန္း မ်ား တြင္ ပါဝင္ပက္သက္မႈ ရွိျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

 • စိန္ေခၚျခင္း

  ဆိုသည္မွာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္၍ တိုးတက္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို အစဥ္အျမဲ ရွာေဖြေနျခင္းကုိ ဆိုလိုသည္။

ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အူရီဒူးရဲ႕ အစီအစဥ္မ်ား


ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ကုမၸဏီရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအတြက္ မ်ားစြာဂုဏ္ယူပါတယ္။

ၿမန္ဆန္စြာ ေၿပာင္းလဲေနတဲ႔ ယေန႔ေခတ္မွာ လိုက္ပါေၿပာင္းလဲႏိုင္ရန္လည္း ေရွးရႈပါတယ္။ အူရီဒူးရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာက ေအာက္ပါအခ်က္သံုးခ်က္ေပၚ အေျခခံပါတယ္။

 • ၿမန္မာၿပည္အတြက္ မ်ဳိးဆက္သစ္နည္းပညာ ယူေဆာင္ေပးၿခင္း

  လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရည္မ်ားႏွင္႔ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား တိုးၿမင္႔လာေစရန္ ၾကည္လင္ျပတ္သားတဲ့ အသံ၊ ၿမန္ဆန္ေသာ အင္တာနက္တို႔ၿဖင္႔ ကူညီေထာက္ပံ႔ၿခင္း။

 • သံုးစြဲသူအေတြ႔အၾကံဳ သူမတူၿဖစ္ေစၿခင္း

  သံုးစြဲသူကို အဓိကအေလးထားေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ျခင္း။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သံုးစြဲသူမ်ား လြယ္ကူစြာသိရွိနားလည္အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။

 • အဓိပၸာယ္ၿပည္႔ဝေသာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈ

  ႏိုင္ငံ၏ ေန႔စဥ္ဘဝ အဆင္တန္ဆာပမာၿဖစ္ေစမည္။ အနာဂတ္တြင္ ၿမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အူရီဒူးသည္အတူတကြ တိုးတက္လာမည္ဟု ယံုၾကည္သည္။

menu

ေဝမ်ွရန္။

Ooredoo ၿမန္မာ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။


သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

ေနာက္ဆံုးေပၚ အေရာင္းၿမွင္႔တင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွရေအာင္။