• အူရီဒူးမွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ပုိမိုေတာက္ပ ေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးေနပါၿပီ။

CSR

လူမွုပတ္ဝန္းက်င္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး

menu

ေဝမ်ွရန္။

Ooredoo ၿမန္မာ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။


သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

ေနာက္ဆံုးေပၚ အေရာင္းၿမွင္႔တင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွရေအာင္။