• အူရီဒူးမွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ပုိမိုေတာက္ပ ေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးေနပါၿပီ

CSR

ေရ႐ွည္အျမင္္ႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္

အူရီဒူးအေနနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ ရည္႐ြယ္ခ်က္႐ွင္းပါတယ္။ မိမိတို႔အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ ေတာက္ပေကာင္းမြန္တဲ့အနာဂတ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးေနပါတယ္။ အျမန္ဆုံးအင္တာနက္နဲ႔ ကမာၻႀကီးကိုခ်ိတ္ဆက္ေပး႐ုံမက လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔တစ္သားတည္း႐ွိတဲ့အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ ဦးစားေပးအစီအစဥ္ေတြျဖစ္တဲ့ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ေကာင္းက်ဳိး႐ွိေစမယ့္ လူမႈစီးပြားပေရာဂ်က္ေတြအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ လူမႈတာဝန္ေက်ပြန္တာနဲ႔အမွ် ျမန္မာျပည္သူလူထုနဲ႔နီးကပ္မယ္လို႔ ခံယူပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ လူမႈဖူလုံေရးေတြအတြက္ အာ႐ုံစိုက္လုပ္ကိုင္ပါမယ္။ အထက္ပါက႑ ၃ ရပ္ ေရ႐ွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္သြားပါမယ္။
menu

ေဝမ်ွရန္။

Ooredoo ၿမန္မာ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။


သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

ေနာက္ဆံုးေပၚ အေရာင္းၿမွင္႔တင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွရေအာင္။