• ဂရုစိုက္မယ္ ခ်ိတ္ဆက္မယ္ ရင္ဆိုင္ဖို႔အသင္႔ရိွတယ္

လူမွဳေရးရာမ်ား

ဖြ႔ံျဖိဳးမႈေနာက္က်ေနေသာ ရပ္ရြာမ်ားကို စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးၿခင္း

မည္သည့္ေနရာ၌မဆို လူတိုင္းလူတိုင္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ၄င္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို လက္လွမ္းမီႏုိင္ေစရမည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ယံုၾကည္ပါသည္။

ပိုမိုသိရိွရန္

လူငယ္မ်ားအား အေထာက္အကူေပးျခင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ လူငယ္မ်ားအား ဘဝအခြင့္အလမ္းမ်ားေပးသင့္သည္ဟု ယံုျကည္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ နည္းပညာ နွင့္ အင္တာနက္ မွရရွိေသာ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာအသံုးျပဳနိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားပါသည္။

ပိုမိုသိရိွရန္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ေလးစားျခင္း

လူမူေရးဆိုင္ရာတာဝန္မ်ားကို ေလးစားေသာကုမၼဏီတခုအေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မူမ်ားမွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာသက္ေရာက္မူမ်ား ေလ်ာ႔ပါးေစေရးကို လုပ္ေဆာင္ရန္စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားပါသည္။

ပိုမိုသိရိွရန္

လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းနွင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း

Ooredoo သည္ ဂရုတစိုက္ေဆာင္္ရြက္ေပးေသာ ဆက္သြယ္ေပးသည္႔ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းဆိုင္ရာ ကုမၼဏီတခုျဖစ္သည္။

ပိုမိုသိရိွရန္
menu

ေဝမ်ွရန္။

Ooredoo ၿမန္မာ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။


သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

ေနာက္ဆံုးေပၚ အေရာင္းၿမွင္႔တင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွရေအာင္။