ၾကည္လင္ၿပတ္သားတဲ႔ အသံၿမန္ဆန္တဲ႔ အင္တာနက္ကို Ooredoo ကၿမန္မာၿပည္အတြက္ ေဆာင္က်ဥ္းလာပါၿပီ။ ႏိုင္ငံရဲ႔ ေန႔စဥ္ဘဝ အဓိကေနရာမွာ ပါဝင္ႏိုင္ဖို႔ လြန္ခဲ႔တဲ႔၁၂ လတစ္ေလွ်ာက္လံုး အုတ္ျမစ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ႔ပါတယ္။

Tap to expand
  • ၾကည္လင္ၿပတ္သားတဲ႔ အသံၿမန္ဆန္တဲ႔ အင္တာနက္ကို Ooredoo ကၿမန္မာၿပည္အတြက္ ေဆာင္က်ဥ္းလာပါၿပီ။ ႏိုင္ငံရဲ႔ ေန႔စဥ္ဘဝ အဓိကေနရာမွာ ပါဝင္ႏိုင္ဖို႔ လြန္ခဲ႔တဲ႔၁၂ လတစ္ေလွ်ာက္လံုး အုတ္ျမစ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ႔ပါတယ္။

    ပိုမိုသိရိွႏိုင္ရန္ timeline ေပၚတြင္ရွာေဖြပါ

    ကီးဘုတ္ ၿမွားကိုသံုးၿပီး ေရြ႔လ်ားပါ ေမာက္စ္သံုးၿပီး ေရြ႔လ်ားပါ

    PAN THROUGH OUR TIMELINE TO DISCOVER MORE ABOUT US

    Pan to the sides to navigate
test timeline လူမႈကြန္ရက္စကားဝိုင္းမွာပါဝင္စို႔

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား

မီဒီယာက႑

menu

ေဝမ်ွရန္။

Ooredoo ၿမန္မာ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။


သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

ေနာက္ဆံုးေပၚ အေရာင္းၿမွင္႔တင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွရေအာင္။