• ေနာက္ဆံုးရ Ooredoo သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွၾကစို႔

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား

တိက်ေသာ ေဆာင္းပါးရွာေဖြသည္
မြမ္းမံ့္ ရွာေဖြရန္
ေရြးခ်ယ္ရွာရန္

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား ပူးေပါင္း၍ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈ အသိပညာျမႇင့္တင္ေရး လႈပ္ရွားမႈစတင္

(ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္) - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားျဖစ္သည့္ MPT၊ Ooredoo ၊ Telenor ႏွင့္ MyTel တို႔ ပူးေပါင္း၍ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ား၏ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈမ်ားအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ အသံုးျပဳလိုက္သည္ႏွင့္ ၎တို႔၏ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈႏႈန္းထားမ်ားကို တိက်စြာ သိရွိႏုိင္ေစရန္အျပင္ အင္တာနက္သံုးစြဲခ်ိန္တိုင္းတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈ ပမာဏမ်ားအတြင္းမွ  ေဒတာမ်ားေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း (သို႔မဟုတ္) အသံုးမျပဳေသာ္လည္း ဖုန္းဘီလ္မ်ား ျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္းမ်ားမွ ကင္းေဝးႏုိင္ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ားထံသုိ႔ အသိပညာေပးျမႇင့္တင္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မိုဘိုင္းလ္အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈမ်ားလ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဆက္သြယ္  ေရးက႑အတြင္း အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားစြာအားထိေရာက္စြာအသံုးျပဳႏုိင္မႈရလဒ္မွာလည္း ေကာင္းမြန္ စြာျမင့္တက္လာရံုသာမက ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္လည္း သံုးစြဲသူဦးေရမွာ တစ္ရွိန္ထိုး တိုးတက္ လာလ်က္ရွိသည္။ 3G ႏွင့္ 4G အင္တာနက္ကြန္ရက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ မိသားစုမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ ဆက္သြယ္ရာတြင္အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္မ်ား အသံုးျပဳရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ ဗီြဒီယိုမ်ား ၾကည့္ရႈျခင္း၊ အြန္လိုင္းမီဒီယာသတင္းမ်ားဖတ္ရႈျခင္း၊ ဂိမ္းကစားျခင္းႏွင့္ မ်ားစြာေသာအသံုးတည့္သည့္ မိုဘုိင္းလ္အက္ ပလီေကးရွင္းမ်ားကို ေန႔စဥ္ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳရာတြင္ျဖစ္ေစ လူေနမႈဘဝမ်ားအတြက္ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိၿပီး လူထု၊ အသိုက္အဝန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မ်ားစြာေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို သယ္ေဆာင္လာလ်က္ရွိပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာသံုးစဲြသူမ်ားမွာ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္ရာတြင္ ၎တို႔၏ မိုဘိုင္းလ္ ဖုန္းစနစ္ (သို႔မဟုတ္) အသံုးျပဳမႈအေနအထားမ်ားက မရည္ရြယ္ဘဲႏွင့္ ဖုန္းဘီလ္မ်ားျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေဒတာမ်ား ကုန္ဆံုးသြားျခင္းအေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္ေၾကာင္း သတိမျပဳမိျခင္းမ်ား ရွိေနတတ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ကူညီေျဖရွင္းေပးႏုိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ၎တို႔၏ မိုဘိုင္းလ္သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ မွန္ကန္ေသာ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳပံုႏွင့္ မလိုလားအပ္ဘဲ ေဒတာမ်ားကုန္ဆံုးျခင္းမွေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ေစေရးႏွင့္ ဖုန္းဘီလ္ ျဖည့္သြင္းၿပီးသည္ႏွင့္ ျဖည့္သြင္းလိုက္သည့္ ပမာဏေငြမ်ား လ်င္ျမန္စြာမကုန္ဆံုးသြားေစေရး အစရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ မွ်ေဝသြားမည္ျဖစ္သည္။

အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳရာတြင္ မလိုလားအပ္ဘဲ ေဒတာမ်ားကုန္ဆံုးျခင္းမွေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေစေရး နည္းလမ္း (၁၀) ခ်က္  

၁. အလိုအေလ်ာက္ Update ျပဳလုပ္ျခင္းကို ပိတ္ထားပါ။

ဖုန္းအတြင္းမွ အလိုအေလ်ာက္ update ျပဳလုပ္ျခင္းကိုပိတ္ထားရန္လိုအပ္ၿပီး ၎က သင့္ဖုန္း အတြင္းမွ ေဒတာမ်ားကို သင္သတ္မွတ္ထားသကဲ့သို႔မဟုတ္ဘဲ လိုအပ္သည္ထက္ပို၍ အသံုးျပဳ လိုက္ႏုိင္သည္ကို သတိျပဳပါ။

၂. အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားကို WiFi ျဖင့္သာ Update လုပ္ပါ။

မ်ားစြာေသာမိုဘိုင္းလ္အသံုးျပဳသူမ်ားက ၎တို႔၏ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားကို မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းေဒတာ ျဖင့္ update ျပဳလုပ္ရန္အဆင္ေျပေသာ္လည္း ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းက ဖုန္းအတြင္းရွိ အက္ပလီ ေကးရွင္းမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ update ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္ၿပီး ဖုန္းအတြင္းမွ ေဒတာပမာဏမ်ားစြာကို အသံုးျပဳလိုက္ႏုိုင္ပါသည္။

၃.  Background ေဒတာမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားပါ။  

အခ်ိဳ႕ေသာအက္ပလီေကးရွင္းမ်ားသည္ ဖုန္းအသံုးမျပဳသည့္အခ်ိန္မ်ား၌ပင္ ေဒတာပမာဏမ်ား စြာကို အသံုးျပဳေနလ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ မိမိတုိ႔အသံုးမျပဳေတာ့သည့္ အက္ပလီေကးရွင္းေဟာင္း မ်ားကို ဖုန္းအတြင္းမွ ဖ်က္ပစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

၄. မိမိတို႔၏အေကာင့္မ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေဒတာမ်ားထပ္တူကူးယူေနမႈရွိ/မရွိ သတိျပဳပါ။

အမ်ားအားျဖင့္ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ားစုမွာ ေဒတာမ်ားအား တစ္ခုမွ တစ္ခု သို႔ ထပ္တူကူးယူမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ မိမိတို႔ အသံုးမျပဳေသာ္လည္း ကနဦးကတည္းကပင္  ပါဝင္ေလ့ရွိသည္။

၅. အြန္လိုင္းေၾကာ္ျငာ (Ads) မ်ားကို ေရွာင္ရွားပါ။

အြန္လိုင္းေၾကာ္ျငာမ်ားမွာ မိမိတို႔၏ အင္တာနက္ေဒတာအမ်ားအျပားကို ကုန္ဆံုးသြားႏုိင္ေစသည္ ကို သတိျပဳမိရန္လိုအပ္ပါသည္။

၆. ေပါ့ပါးၿပီး ေဒတာအသံုးျပဳမႈနည္းေသာ Browser မ်ားကိုသံုးပါ။

ဖုန္းအတြင္း အလိုအေလ်ာက္ပါဝင္သည့္ အင္တာနက္ရွာေဖြေရးဆိုက္ (Browser) မ်ားမွာ ေဒတာ အသံုးျပဳမႈမ်ားျပားတတ္ျခင္းေၾကာင္း ေဒတာအသံုးျပဳမႈနည္းသည့္ Browser မ်ားကို ထည့္သြင္း အသံုးျပဳပါ။

၇. အြန္လိုင္းမွတိုက္ရိုက္ၾကည့္ရႈမႈမ်ားအတြက္ သတိရွိပါ။

အြန္လိုင္းမွ ဗီြဒီယိုမ်ား၊ သီခ်င္းမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ား၊ အသံဖိုင္မ်ား တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္ မိုဘိုင္းလ္ေဒတာအမ်ားအျပားကို ကုန္ဆံုးသြားေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဖုန္း အတြင္း ခံစားမႈအရည္အေသြးကို ထိခိုက္ျခင္းမရွိသည့္ အရည္အေသြးေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္ ဗီဒီယို မ်ားကို တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

၈. ေဒတာမည္မွ်အသံုးျပဳမည္ကို ဖုန္းအတြင္း ကန္႔သတ္ သတ္မွတ္ထားပါ။

မိမိတို႔၏ဖုန္းမ်ားအတြင္း ေဒတာကို မည္မွ်သာအသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လြယ္လြယ္ကူကူ ကန္႔ သတ္ သတ္မွတ္ထားႏုိင္ၿပီး ၎က မက္ဂါဘိုက္မ်ားပိုမိုသက္သာသြားေစမည္ျဖစ္ကာ အပိုအသံုးျပဳ  ျခင္းမ်ားအတြက္ မတန္တဆေငြေပးေခ်ရျခင္းမ်ားမွလည္း သက္သာသြားေစႏို္င္မည္ျဖစ္သည္။

၉. ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ ဗီဒီယိုမ်ား အလိုအေလ်ာက္ျပသျခင္းစနစ္ကို ပိတ္ထားပါ။

ေဖ့စ္ဘြတ္၏ စာမ်က္ႏွာကို ေအာက္သို႔ဆြဲလိုက္စဥ္ ဗြီဒီယိုမ်ား အသံႏွင့္တကြ အလိုအေလ်ာက္ျပသ  ေနျခင္းစနစ္မွာ ေဒတာမ်ားကုန္ဆံုးျခင္းသာမက ရုတ္တရက္စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏုိင္  ေသာေၾကာင့္ ၎စနစ္ကို ပိတ္ထားျခင္းျဖင့္ ေဒတာမ်ားကုန္ဆံုးျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

၁၀. ေဒတာပမာဏသတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ပက္ေက့ခ်္မ်ားကို သံုးပါ။

ေဒတာပက္ေက့ခ်္မ်ားမွာ သံုးစြဲသူမ်ား၏ ဖုန္းဘီလ္ကို မ်ားစြာသက္သာႏုိင္ေစသကဲ့သုိ႔ ေအာ္ပေရ တာမ်ားအေနျဖင့္လည္း သံုးစြဲသူအမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚမူတည္၍ သင့္ေလ်ာ္မည့္  ေဒတာပက္ေက့ခ်္အမ်ိဳး အစားမ်ားစြာကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အဆုိပါပက္ေက့ခ်္မ်ားမွာ သံုးသေလာက္ေပးစနစ္ ထက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာ သက္သာေစႏုိင္ၿပီး မိမိတို႔၏ ကုန္က်မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာမိုဘိုင္းလ္ေအာ္ပေရတာမ်ားမွတစ္ဆင့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ား၏ ေဒတာအသံုးျပဳမႈမ်ား ကို မည္ကဲ့သို႔ထိန္းခ်ဳပ္သံုးစြဲႏုိင္ေစေရးမ်ားအား အၾကံျပဳလ်က္ရွိၿပီး သံုးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔မွာလည္း ၎တို႔၏ ဖုန္းဘီလ္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာ အသံုးျပဳႏုိင္ေစေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ မိုဘိုင္းလ္သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ စမတ္ဖုန္း setting မ်ားကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ အင္တာနက္ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ထားစဥ္ ေဒတာအသံုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတ္မွတ္တိုင္း ထြာသည့္ အေလ့အက်င့္မ်ိဳးထားရွိတတ္ေစရန္ ေအာ္ပေရတာအားလံုးမွတိုက္တြန္းလိုပါသည္။ အထက္ပါ အေထာက္အကူအခ်က္အလက္မ်ား၏အကူအညီျဖင့္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳရာတြင္ ယခင္ထက္ ပိုမိုဂရုျပဳအသံုးျပဳမည္ဆိုပါက အင္တာနက္အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္  အြန္လိုင္းအေျချပဳဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မ်ားစြာအသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး  ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္သည့္ ခံစားမႈမ်ား ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဖုန္းဘီလ္ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား၊ လက္က်န္ေငြပမာဏကိစၥမ်ား၊ ေဒတာအသံုးျပဳမႈ ႏွင့္အျခားကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထပ္မံသိရွိလိုပါက သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာေအာ္ပေရတာအသီးသီး၏ တရားဝင္ ေဖ့စ္ ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမ်ား (သို႔) ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ Call Center မ်ားသို႔ ေခၚဆို၍ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါ သည္။


အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဒါင္းလုတ္ရယူပါ။
menu

ေဝမ်ွရန္။

Ooredoo ၿမန္မာ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။


သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

ေနာက္ဆံုးေပၚ အေရာင္းၿမွင္႔တင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွရေအာင္။