• ေနာက္ဆံုးရ Ooredoo သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွၾကစို႔

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား

တိက်ေသာ ေဆာင္းပါးရွာေဖြသည္
မြမ္းမံ့္ ရွာေဖြရန္
ေရြးခ်ယ္ရွာရန္
menu

ေဝမ်ွရန္။

Ooredoo ၿမန္မာ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။


သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

ေနာက္ဆံုးေပၚ အေရာင္းၿမွင္႔တင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွရေအာင္။