• ခ်ိတ္ဆက္မယ္။ ဂရုစိုက္မယ္။ အခ်က္အလက္ေတြလံုၿခံဳမႈကို အေလးထားပါတယ္။

လံုျခံဳမႈ မူဝါဒ

သတင္းအခ်က္အလက္ လံုျခံဳမႈ မူဝါဒ

ဤ အင္တာနက္စာမ်က္နွာႏွင့္ ပက္သက္၍ သိသင့္ေသာ အခ်က္မ်ား

ဤ အင္တာနက္ စာမ်က္နွာ၏ ပိုင္ရွင္သည္ Ooredoo Myanmar Limited ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုမၸဏီ တစ္ခု ျဖစ္ျပီး တိုက္အမွတ္(၂)၊ အကြက္ (၃)၊ MICT ၀င္းအတြင္း၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ အဓိက ပင္မရံုး တည္ရွိပါသည္။

ဤသတင္းအခ်က္အလက္ လံုျခံဳမႈ မူဝါဒ (သတင္းအခ်က္အလက္ လံုျခံဳမႈ မူဝါဒ) ကုိ ဤအင္တာနက္ စာမ်က္နွာကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္ျခင္း နွင့္ ပတ္သက္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကို ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ ဥပေဒေရးရာ ေၾကျငာခ်က္နွင့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ ဤအင္တာနက္ စာမ်က္နွာ ကို အသုံးျပဳျခင္းတြင္ အက်ံဳးဝင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုျပီး ဤ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ မူဝါဒ ႏွင့္ လည္းဆက္စပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ဤ web site ရွိ စာမ်က္နွာမ်ားကို ၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ ဥပေဒေရးရာ ေၾကျငာခ်က္ကို ဖတ္ရႈျပီး လက္ခံျပီးျဖစ္သည္ ဟု ယူဆပါမည္။ အကယ္၍ကုမၸဏီ၏ ဥပေဒေရးရာေၾကျငာခ်က္နွင့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္/သို႕မဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္ လံုျခံဳမႈမူဝါဒ ကိုလက္ခံလိုျခင္း မရွိပါက ဤ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ  မွ ထြက္ခြာသြားနိုင္ပါသည္။

လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူမ်ားကို  အမည္ေဖာ္စရာမလိုဘဲ ၾကည့္ရႈခြင့္ေပးျခင္း

ကၽြနု္ပ္တို႔ ၏ အင္တာနက္ web site စာမ်က္နွာကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈသံုးစြဲရန္ အတြက္ မည္သည့္ ကိုယ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွ ေဖာ္ျပရန္ မလိုပါ။

ဤ အင္တာနက္ ဆိုဒ္ ထဲတြင္ ရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖတ္ရႈျခင္း သီးသန္႕ဆိုလွ်င္ အျခားေသာ အင္တာနက္ဆိုဒ္မ်ားကဲ့သို႕ ေအာက္ပါ အမည္ေဖာ္စရာမလိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္း သိမ္းဆည္းထားပါမည္။

  • ဤ အင္တာနက္ ဆိုဒ္ကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈခ်ိန္တြင္ သံုးစြဲခဲ့ေသာ စက္၏ IP လိပ္စာ
  • ထိုအခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ကြန္ျပဴတာ၏ Operating System ႏွင့္ Browser
  • ဤ အင္တာနက္ စာမ်က္နွာသို႕ မေရာက္ရွိမွီ သင္သံုးစြဲခဲ့ေသာ Search Engine
  • သင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ေသာ ေန႕စြဲ႕ႏွင့္ အခ်ိန္ ႏွင့္
  • သင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ေသာ စာမ်က္နွာမ်ား ၏ URL မ်ား

ဤ အခ်က္အလက္မ်ားကို စာရင္းအင္း ရရွိရန္ အတြက္သာ ရည္ရြယ္ေကာက္ယူျခင္း ျဖစ္ျပီး မိမိတို႕၏ အင္တာနက္ ဆိုဒ္ကို ဘယ္လို အသံုးခ်လဲ သိရွိရန္ ႏွင့္ မိမိတို႕၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိမရွိ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကူအညီေပးနိုင္ေစရန္ အတြက္ ဤ အခ်က္အလက္ မ်ားကို အျခားေသာအဖြဲ႕ တစ္ခုခုႏွင့္ မွ်ေဝျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။

အကယ္၍ ကုမၸဏီသည္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥ တစ္ခုခု ကို စိုးရိမ္ပူပန္သည္ ဆိုပါက (ဥပမာ အင္တာနက္ ဆိုဒ္ အား တိုက္ခိုက္ခံရျခင္း) သင္ သည္ ဤ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈနိုင္ရန္ အတြက္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ပိုမ်ားက်ယ္ျပန္႕ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားပါမည္။ ျမန္မာနိုင္ငံဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားသည္ဆိုပါက အဆိုပါအခ်က္ အလက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ အရာရွိထံသို႕ ထို အခ်က္အလက္မ်ားကို  ေပးအပ္ေကာင္း ေပးအပ္နိုင္သည္။

သင္၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား

ဤ အင္တာနက္ စာမ်က္နွာကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈရံုျဖင့္ သင္၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား ကို အလိုအေလ်ာက္ သိမ္းဆည္းထားျခင္း မျပဳလုပ္ပါ။ ဤ အင္တာနက္ စာမ်က္နွာကို ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို  အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရရွိလာေသာ  အခ်က္ အလက္မ်ားျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါ။ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားေသာ အစိုးရ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထံမွ ရယူျခင္း မျပဳလုပ္ပါ။

သို႕ေသာ္လည္း အင္တာနက္ မွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အင္တာနက္ စစ္တမ္း ကို ျဖည့္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္းကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား ကို ေဖာ္ျပရပါမည္။ ထို ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားသည္ သင့္ကို သီးျခား ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးရန္ အသံုးျပဳနိုင္ ပါသည္။

သင္ က သင့္၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံမွ ေတာင္းခံထားေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးရန္ အတြက္သာ အသံုးခ်မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ ေအာက္ပါ အခ်က္တို႕ကို သေဘာတူပါသည္။

  • သင့္ အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည္ ဟု ယံုၾကည္ရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးရန္အတြက္ႏွင့္ အျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုညြန္ၾကားရန္အတြက္သင္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုသံုးစြဲပါမည္
  • ကုမၸဏီ၏ ေဖာက္သည္မ်ား ၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ပို၍ နားလည္ေစရန္၊ သံုးစြဲသူမ်ားထံသို႕ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား  ေပးအပ္ရာတြင္ အကူအညီေေပးနိုင္ရန္အတြက္ အျခားအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခု ထံသို႕ ေပးအပ္ပါမည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အစိုးရ ထံသို႕ သင္၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား ကို ဥပေဒ အရ ေတာင္းဆိုလာပါက ေပးအပ္ရနိုင္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳေသာအခါမွသာ ထိုကဲ့သို႕ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကေလးသူငယ္မ်ား အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ လံုျခဳံမႈ

ကေလးသူငယ္မ်ားထံမွကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ မ်ားကို ေကာက္ယူသိမ္းဆည္းျခင္း မျပဳလုပ္ပါ။ ကေလးသူငယ္မ်ားက ေဖာ္ျပလာေသာ ၄င္းတို႕၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပလာပါက လည္း ၄င္း၏ သတင္းအခ်က္အလက္ လံုျခဳံမႈ ကို ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ခ်မွတ္ထားျခင္း မရွိပါ။

သတင္းအခ်က္အလက္ လံုျခံဳမႈ အတြက္ အကူအညီ

ကုမၸဏီ ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ လံုျခံဳမႈ မူဝါဒ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းစံုစမ္းစရာမ်ားရွိသည္ ဆိုပါက myanmar@Ooredoo.com သို႕ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

မူဝါဒ ေျပာင္းလဲျခင္း

ၾကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားရန္မလိုဘဲ ဤ အင္တာနက္ စာမ်က္နွာ အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ လံုျခံဳမႈ မူဝါဒ ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲနိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ အခ်ိန္အားေလ်ာ္စြာ ဤ မူဝါဒ သည္ ေျပာင္းလဲနိုင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳျပီး သင္ ဤ အင္တာနက္ စာမ်က္နွာ ကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈသည့္ အခ်ိန္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနာက္ဆံုး မူဝါဒသည္ အတည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သင္ သေဘာေပါက္နားလည္သည္ ဟု ယူဆပါသည္။
menu

ေဝမ်ွရန္။

Ooredoo ၿမန္မာ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။


သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

ေနာက္ဆံုးေပၚ အေရာင္းၿမွင္႔တင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွရေအာင္။