• စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

ဤ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ကြ်န္ုပ္တို႔ဧ။္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးၿပဳမည့္ ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ား မဟုတ္ပါ။ ကြ်န္ုပ္တို႔ဧ။္ တရားမွ်တေသာ သံုးစြဲမူဆိုင္ရာ မူဝါဒ ခ်ိတ္ဆက္မႈ လင့္ (link) ကို ဝင္ၾကည့္ပါ။

Ooredoo အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ (Website) ဆိုင္ရာ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ဤ အင္တာနက္ဆိုဒ္ (ဆိုဒ္) သည္ Ooredoo ျမန္မာလီမိတက္ (“Ooredoo”) တိုက္ အမွတ္ (၂)၊  အကြက္(၃)၊ MICT ၀င္းအတြင္း၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာနိုင္ငံက ေဆာင္ရြက္ထိန္းသိမ္းေသာ အင္တာနက္ ဆိုဒ္ ျဖစ္ပါသည္။ (ဇူလိုင္လ ၁ရက္ ၊ ၂ဝ၁၄ ခုနွစ္အထိ ေနာက္ဆံုးအတည္ၿပဳၿပီး)

ဤ အင္တာနက္ဆိုဒ္ ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ကို သေဘာတူညီၾကပါသည္။

ခြင့္ၿပဳၿခင္း

ဤဆိုဒ္တြင္ ပါဝင္ေသာ အၿမင္နွင့္ ခံစားမႈ (ဥပမာ ေရးသားၿခင္း ၊ ဂရပ္ဖစ္မ်ား ၊ ရုပ္ပံုမ်ား ၊ လိုဂိုမ်ားနွင့္ အိုင္ကြန္မ်ား)၊ အယ္ဒီတာဧ။္ အခန္းက႑ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ား ေဆာ့ဝဲ (HTML သို႔မဟုတ္  XML အေၿခခံ ကြန္ပ်ဴတာပရိုဂရမ္မ်ား အပါအဝင္) နွင့္ အၿခား materials မ်ားမွာ မူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒ ၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ဥပေဒနွင့္ အၿခားဥပေဒမ်ားအရ အကာအကြယ္ယူၿပီး ၿဖစ္သည္။

ဤပါဝင္မႈ က႑မ်ားမွာ Ooredooပိုင္ သို႔မဟုတ္ Ooredoo သို႔ ခြင့္ၿပဳၿပီးၿဖစ္သည္။ဤ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ညီပါက သင့္အား Ooredoo အင္တာနက္ စာမ်က္နွာကို ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈသံုးစြဲခြင့္ၿပဳသည္။

ဤ အင္တာနက္ စာမ်က္နွာမွ ထုတ္လႊင့္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ၿပည္တြင္း သံုးစြဲရန္နွင့္ ၿဖန္႔ၾကက္ရန္အတြက္သာ သင့္အေနၿဖင့္ download သို႔မဟုတ္ မိတၱဴ ထုတ္နိုင္သည္။

Ooredoo ၿမန္မာလီမိတက္ဧ။္ စာၿဖင့္ ၾကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိထားသည့္ ကိစၥမွလြဲ၍ မည္သည္ ့စာရြက္စာတမ္း သို႔မဟုတ္ graphic တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ အားလံုးကိုမွ် ထပ္ဆင့္ပံုနွိပ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ လွ်ပ္စစ္ၿဖင့္ ထပ္ဆင့္ထုတ္ေဝခြင့္ကို အတိအလင္း တားၿမစ္သည္။

ၿပင္ပခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား

ဤ အင္တာနက္စာမ်က္နွာတြင္ အၿခားဆိုဒ္မ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္မႈလည္း ပါဝင္သည္။ ဤဆိုဒ္တြင္ Google ေၿမပံုမ်ား ၊ Google Earth Application မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ဤဆိုဒ္ရွိ အထက္ပါ application  မ်ားကို အသံုးၿပဳၿခင္းၿဖင့္ Google အသံုးၿပဳမႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား (http://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html) ကို သင္က သေဘာတူ လက္ခံေၾကာင္း တင္ၿပသည္။ ဤ application  မ်ားကို အသံုးၿပဳသည့္ အခါတ္ိုင္း သင္တင္ထားသည့္ မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို မဆို ကြ်န္ုပ္တို႔ဧ။္ အကဲၿဖတ္ၿခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ၿခင္း၊ အသံုးခ်ၿခင္းနွင့္ ထုတ္ေဖာ္ၿခင္းတို႔အတြက္ သေဘာတူညီပါသည္။

အၿခားဆိုဒ္မ်ား၌ ပါရွိမႈမွာ ၿမန္မာဥပေဒမ်ားအရ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားနွင့္ အညီၿဖစ္ေစရန္ Ooredoo မွ အတတ္နိုင္ဆံုး လုပ္ေဆာင္သြားမည္ၿဖစ္သည္။ထို႔အၿပင္ ညိွနွိုင္းရန္ လ္ိုအပ္လာပါက ေနွာင့္ေနွး ၾကန္႔ၾကာမႈမရွိေစပဲ သင့္အားအေၾကာင္းၾကား လုပ္ေဆာင္သြားမည္။ အကယ္၍ အၿခား website မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ဆံုးၿဖတ္ပါက သင္ဧ။္ ကိုယ္ပိုင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သာၿဖစ္ၿပီး ထိုကိစၥမွ ေပၚေပါက္လာမည့္ နစ္နာေၾကး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို သင္ကစြန္႔လႊတ္ၿပီး ၿဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူသည္။ ထို ဆိုဒ္မ်ားမွ ေဖာ္ၿပသည့္ ပါဝင္မႈ ၊ မွန္ကန္မႈ သို႔မဟုတ္ အၾကံေပးခ်က္မ်ားအတြက္ Ooredoo တြင္တာဝန္မရွိေစရ။ အၿခားဆိုဒ္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ သို႔မဟုတ္ ထုတ္လႊင့္သည့္ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အတြက္ကိုမွ် Ooredoo က တာဝန္ယူမႈ မရွိေစရ။

ရယူန္ိုင္မႈ 

ဤဆိုဒ္ သို႔မဟုတ္ အၿခားဆိုဒ္သို႔ ဆက္သြယ္ရာ၌ အေနွာင့္အယွက္မရွိ အသံုးၿပဳနိုင္မည္ဟု Ooredoo မွ အာမ မခံပါ။ ဤဆိုဒ္မွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးၿပဳၿခင္းၿဖင့္ ေပၚေပါက္လာမည့္ မည္သည့္ထိခိုက္မႈ သို႔မဟုတ္ ဆံုးရွံုးမႈကိုမွ်Ooredoo မွ တာဝန္မယူပါ။

သင့္တာဝန္ယူမႈ နွင့္ စြန္႔လႊတ္မႈ

အင္တာနက္ ဆိုဒ္ကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ထို ဆိုဒ္တြင္ ပါဝင္ေသာ စာသားမ်ား”အေၾကာင္းအရင္း”၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကိစၥမ်ားကို သင္ကသာ တာဝန္ယူရပါမည္။ ထို႕ျပင္ Ooredoo၊ ၄င္း၏ ၊ အရာရွိမ်ား၊ ဒါရိုက္တာမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား နွင့္  ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကို ျပန္လည္၍ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ မရွိေတာ့ပါ။ အသံုးျပဳမႈ ျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္ပ်က္သြားၿခင္း သို႔မဟုတ္ ပရိုဂရမ္မ်ား ၊ အျမတ္ေငြဆံုးရႈံးၿခင္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ေနွာင့္အယွက္ခံရၿခင္း အျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေလ်ာ္ေၾကးေငြေတာင္းခံျခင္း စသည့္ အခ်က္တို႕သည္ သင္၏ တာဝန္သာ ျဖစ္ျပီး Ooredoo ၏ တာဝန္မဟုတ္ပါ။

တာဝန္ အကန္႕အသတ္

တည္ဆဲ ဥပေဒအရ အထက္ စာပိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ တာဝန္ယူျခင္း အကန္႕အသတ္သည္ အက်ဳံးမဝင္သည္႔အတြက္ Ooredoo၊ ၄င္း၏ လက္ေအာက္ခံမ်ား၊ အရာရွိမ်ား၊ ဒါရိုက္တာမ်ား ၊ ဝန္ထမ္းမ်ား နွင့္  ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနၿဖင့္  (က) အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀ ထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈမ်ား၊  သို႕မဟုတ္ တည္ဆဲဥပေဒ အရ အနည္းဆံုး ပမာဏ (ခ) သြယ္ဝိုက္၊ အထူး၊ ဥပမာေပး၊ မေတာ္တဆ ႏွင့္ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ျဖစ္ေသာ ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈ အားလံုး အတြက္ တာဝန္မရွိပါ။

ျငင္းပယ္ခ်က္

ဤ အင္တာနက္ ဆိုဒ္ ႏွင့္ ၄င္းတြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ “အရွိအတိုင္း” ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အတိအလင္း သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ အာမခံခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုခု အတြက္ သင့္ေတာ္မႈ ၊ ေခါင္းစဥ္၊ ဤ အင္တာနက္ ဆိုဒ္ ႏွင့္ ၄င္းတြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာမခံခ်က္ အားလံုးကို ျငင္းပယ္ပါသည္။ ဤ အင္တာနက္ ဆိုဒ္ ႏွင့္ ၄င္းတြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ တိက်မႈ ရွိသည္၊ ျပည့္စံုမႈရွိသည္၊ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္လိမ့္မည္ ဟု အာမမခံပါ။ သင့္အေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခု ခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ ကိစၥတစ္ခု ေဆာင္ရြက္ရန္ အားမကိုးသင့္ပါ။ ဤ အင္တာနက္ ဆိုဒ္ ႏွင့္ ၄င္းတြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အေနွာင့္အယွက္ ကင္းေဝးၿခင္း သို႔မဟုတ္ ဗိုင္းရပ္(စ္) မ်ား ၊ ထရိုဂ်န္မ်ား၊ worms ၊ ႏွင့္ အျခားေသာ ဖ်က္ဆီးနိုင္စြမ္းရွိေသာ ကုတ္မ်ား ကင္းစင္သည္ ဟု အာမခံခ်က္ မေပးနိုင္ပါ။ ဤ  အင္တာနက္ ဆိုဒ္ တြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေျပာင္းလဲနိုင္ျပီး ထို အေျပာင္းလဲမ်ားသည္ ဤ အင္တာနက္ ဆိုဒ္၏ထပ္တိုး ပံုစံမ်ားတြင္ေတြ႕ျမင္နိုင္ပါသည္။

ေလ်ာ္ေၾကး

Ooredoo၊ ၄င္း၏  အရာရွိမ်ား၊ ဒါရိုက္တာမ်ား ၊ ဝန္ထမ္းမ်ား ၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား နွင့္ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဆံုးရႈံးမႈမ်ား ၊ အသံုးစရိတ္မ်ား ၊ နစ္နာေၾကးမ်ား နွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားၿဖစ္ေသာ ေရွ႕ေနေၾကး၊ ဤ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆံုးရႈံးမႈ အားလံုး  သို႔မဟုတ္ ဆိုဒ္ကိုအသံုးၿပဳၿခင္းၿဖင့္ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (အၿခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တစ္ကမၻာလံုး မူပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ ေပါ့ေလ်ာ့တာဝန္ပ်က္ကြက္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ မွားယြင္းစြာလုပ္ေဆာင္ၿခင္း အပါအဝင္) သင့္အေနျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္၊ ခုခံကာကြယ္ရန္၊ ထိခိုက္မႈ မရွိေစရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ 

ခြဲျခားမႈ

ဤ အင္တာနက္ ဆိုဒ္ ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ား သည္ ခြဲျခား၍ ရပါသည္။ ဤ အခ်က္ အင္တာနက္ ဆိုဒ္ ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ား အခ်ိဳ႕သည္ တရားမဝင္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္ အက်ံဳးဝင္ျခင္း မရွိ ဟု သတ္မွတ္ခံရလွ်င္လည္း ထို တရားမဝင္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္ အက်ံဳးမဝင္ျခင္း သည္ အျခား က်န္ရွိေသာ အင္တာနက္ ဆိုဒ္ ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို မည္သည့္နည္းၿဖင့္ ထိခိုက္ၿခင္း ္ျခင္း မရွိေစရပါ။

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ခ်က္

လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ေပၚလစီ အပါအဝင္ ဤ အင္တာနက္ ဆိုဒ္ ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ား ကို  အခါ္အားေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲရန္ ကုမၸဏီ တြင္ အခြင့္အေရး ရွိပါသည္။ ထိုျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ ဤ အင္တာနက္ ဆိုဒ္ တြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားေဖာ္ျပေသာ အခါတြင္ စတင္  အသက္ဝင္မည္ျဖစ္သည္။

အေထြေထြ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿခင္းဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

Ooredoo အေနၿဖင့္ ဤအင္တာနက္ စာမ်က္နွာ (ဆိုဒ္) သို႕မဟုတ္ ကြ်န္ုပ္တို႔ဧ။္ Facebook စာမ်က္နွာတြင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို က်င္းပမည္ၿဖစ္သည္။ ဤၿပိဳင္ပြဲမ်ားသို႔ သင္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ပါက ၿပိဳင္ပြဲဝင္သူအေနၿဖင့္ ေအာက္ပါအေထြေထြ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿခင္းဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။

ၿပိဳင္ပြဲသို႔ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ (ၿပိဳင္ပြဲဝင္) အေနၿဖင့္ Ooredoo ၿမန္မာလီမိတက္ဧ။္ ဤအေထြေထြ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿခင္းဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား နွင့္ ထုတ္ၿပန္ေၾကၿငာခ်က္ပါ ၿပိဳင္ပြဲနွင့္ ပတ္သက္ေသာ မည္သည့္ သီးၿခား အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ Ooredoo ၿမန္မာလီမိတက္မွ သက္ဆိုင္ရာ ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ထုတ္ၿပန္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ၿပိဳင္ပြဲသို႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿခင္းၿဖစ္သည္။

ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမွာအရြယ္မေရာက္ေသးသူၿဖစ္ပါက ယွဥ္ၿပိဳင္သူဧ။္ အရြယ္ေရာက္ၿပီး အုပ္ထိန္းသူမွ အထက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို အတည္ၿပဳၿပီးၿဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပြဲဝင္သူဧ။္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားမွာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ တစ္ဦးတည္းဧ။္ အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးနွင့္ ေတြးေခၚၾကံစည္မႈ (Ideas) မ်ားသာၿဖစ္ေၾကာင္း အာမခံတင္ၿပပါသည္။

ဤၿပိဳင္ပြဲသို႔ ပါဝင္ၿခင္းၿဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္သူဧ။္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားဧ။္ အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ၊ အကိ်ဳးခံစားခြင့္မ်ားအားလံုးကိုၿပိဳင္ပြဲ၀င္သူမွ ကုန္က်စရိတ္ က်ခံေထာက္ပံ့ေပးသူ (Sponsor) Ooredoo သို႔လႊဲေၿပာင္းေပးအပ္ပါသည္။

ၿပိဳင္ပြဲဝင္သူမွ အထက္ပါ အခြင့္အေရးမ်ား လႊဲေၿပာင္းေပးအပ္ၿခင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ ၿပည့္စံုမႈရွိေစရန္ သို႔မဟုတ္ မွတ္တမ္းတင္ရန္ Ooredoo မွေတာင္းဆိုသည့္ မည္သည့္ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမဆို ၿပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူပါသည္။

မိမိယွဥ္ၿပိဳင္ခ်က္မ်ားဧ။္ အသိဥာဏ္ဆိုင္ရာ ေတြးေခၚၾကံစည္မႈမ်ားကို ေစ်းကြက္ၿမွင့္တင္ေရး သို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈတုိးၿမွင့္ေရး  ကိစၥမ်ား အပါအဝင္ Ooredoo ဧ။္ အနာဂတ္ စီးပြားေရး ၊ ေၾကာ္ၿငာမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အသံုးခ် နိုင္မည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ၊ ၿပိဳင္ပြဲဝင္သူမွ သိရွိၿပီး သေဘာတူပါသည္။ ထို႔ၿပင္ ထိုသို႔ အသံုးၿပဳမႈအေပၚ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ အေနၿဖင့္ မည္သည့္ အခေၾကးေငြမွ် ရရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သေဘာတူပါသည္။

ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ အခ်က္တစ္ခုခုနွင့္ ၿငိစြန္းပါက ၿပိဳင္ပြဲဝင္ အေနၿဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းၿပီး ရရွိထားသည့္ဆုကို Ooredoo သို႔ ၿပန္လည္ေပးအပ္ရမည္ၿဖစ္သည္။

(က ထုတ္ၿပန္ထားေသာ ၿပိဳင္ပြဲဆိုင္ရာ သီးၿခား အေသးစိတ္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ Ooredoo ဧ။္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေရာက္သူမွာအရြယ္မေရာက္ေသးသူျဖစ္ျခင္းနွင့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္သူဧ။္ အရြယ္ေရာက္ၿပီး အုပ္ထိန္းသူမွ Ooredoo ၿမန္မာလီမိတက္ဧ။္ ဤအေထြေထြ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿခင္းဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို အတည္ၿပဳမႈ မရွိၿခင္း၊

(ခ) ၿပိဳင္ပြဲဝင္သူမွာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားဧ။္ တစ္ဦးတည္းေသာ အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး ပိုင္ဆိုင္သူ မဟုတ္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္သူဧ။္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားဧ။္ အသိဥာဏ္ ပစၥည္းဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား အားလံုးကို Ooredoo သို႔ အေၾကာင္း တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ လႊဲေၿပာင္းေပးအပ္မႈ မၿပဳနိုင္ၿခင္း။

(ဂ)  ၿပိဳင္ပြဲဝင္သူမွ Ooredoo  သို႔မဟုတ္ Ooredoo ဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္ကို ၿပိဳင္ပြဲ နွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ တန္ဖိုးကိုမွ် ေပးအပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေပးအပ္ၿခင္း မၿပဳနိုင္ၿခင္း။

               သို႔မဟုတ္

(ဃ) ၿပိဳင္ပြဲဝင္သူမွာ Ooredoo ဧ။္ ဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္ တြဲဘက္လက္ေထာက္ သို႔မဟုတ္ Ooredoo ဝန္ထမ္းဧ။္ မိသားစုဝင္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းဧ။္ တြဲဘက္လက္ေထာက္ၿဖစ္ၿခင္း။

ၿပိဳင္ပြဲဝင္ၿခင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ ၿပိဳင္ပြဲဝင္သူဧ။္ ကိုယ္ပိုင္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို Ooredoo မွ စုေဆာင္းနိုင္သည္။ အထက္ပါ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေစ်းကြက္ၿမွင့္တင္ေရး အပါအဝင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ Ooredoo မွ အသံုးခ်နိုင္ေၾကာင္း နွင့္ ထို အခ်က္အလက္မ်ားကို ၿဖန္႔ေဝနုိင္ေၾကာင္း ၿပိဳင္ပြဲဝင္သူမွ သိရွိၿပီး သေဘာတူလက္ခံပါသည္။

ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုရရွိသူမ်ားကို Ooredoo တစ္ဦးတည္း အဆံုးအၿဖတ္ ၿဖင့္ေရြးခ်ယ္နိုင္သည္။ ဆုရရွိသူ ေရြးခ်ယ္မႈနွင့္ ပတ္သက္၍ Ooredoo မွ ၿပိဳင္ပြဲဝင္သူမ်ားကို ရွင္းၿပမည္ မဟုတ္သည့္အၿပင္ ဤကိစၥနွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ ေမးခြန္းကိုမွ် ေၿဖဆိုမည္လည္း မဟုတ္ပါ။

Ooredoo တြင္ မိမိတစ္ဦးတည္းဧ။္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ၿဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲကို မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္မဆို ရပ္ဆိုင္းခြင့္ရွိသည္။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္သူအေနၿဖင့္ ဆုရရွိသူအၿဖစ္ အေရြးခံရပါက ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို သိရွိၿပီး သေဘာတူ လက္ခံပါသည္။

(က) ဆုနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္အခမ်ားအတြက္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္သူတြင္ တာဝန္ရွိသည္။

(ခ) ေပးသည့္ဆုသည္ သင့္ေတာ္လံုေလာက္သည့္ အေၿခအေနရွိမရွိ နွင့္ပတ္သက္၍  Ooredoo မွ အာမခံမႈ မရွိပဲ လက္ခံရမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ၿပိဳင္ပြဲဝင္မွ သေဘာတူပါသည္။

ဆုရရွိသူမ်ား အေနၿဖင့္ Ooredoo ထံမွ ရရွိသည့္ဆုကိုမည္သည့္အေျကာင္းေျကာင့္မဆို ေငြသားၿဖင့္ လႊဲေၿပာင္းၿခင္း ၊ လဲလွယ္ၿခင္း စသည္တို႔ကို ေတာင္းဆိုခြင့္မရွိပါ။

ၿပိဳင္ပြဲဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ အခ်ိန္တြင္း ဆုတန္ဖိုးေၿပာင္းလဲမႈနွင့္ ပတ္သက္၍ Ooredoo တြင္တာဝန္မရွိပါ။

ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဧ။္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ၌ ၿဖစ္ေစ ၊ ၿပင္ဆင္ရာ၌ ၿဖစ္ေစ ၊ ၿပိဳင္ပြဲဝင္သူ သို႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ကို ကူညီသူမ်ားအတြက္ မည္သည့္ ကုန္က်မႈစရိတ္မ်ားနွင့္ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈ အခြန္အခမ်ား သို႔မဟုတ္ အခြင့္အေရးမ်ားကို မဆို  Ooredoo တြင္ တာဝန္မရွိေစရ။

ကြ်န္ု္ပ္တို႔ ဧ။္ Facebook စာမ်က္နွာတြင္ ေၾကာ္ၿငာသည့္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားသည္ Facebook ဧ။္ေထာက္ပံ့မႈ ၊ထပ္ဆင့္ေထာက္ခံမႈ သို႔မဟုတ္ ၿပဳလုပ္မႈ မဟုတ္သည့္အၿပင္ ၿပိဳင္ပြဲနွင့္ ပတ္သက္၍ Facebook ဧ။္ တာဝန္ရွိမႈကို စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း ၿပိဳင္ပြဲဝင္သူအေနၿဖင့္ သိရွိၿပီး သေဘာတူလက္ခံပါသည္။

လႊမ္းမိုးေသာ ဥပေဒ

ဤ အင္တာနက္ဆိုဒ္ ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ား သည္ အဂၤလန္ႏွင့္ေဝးလ္ျပည္နယ္တို႕၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လႊမ္းမိုးထားျခင္း၊ တည္ေဆာက္ထားၿခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မည္သည့္အျငင္းပြားမႈကိုမဆို ဤစည္းမ်ဥ္းအရ ခန္႔အပ္ထားေသာ ခံုသမာဓိ လူၾကီးၿဖင့္ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း၏ ခံုသမာဓိစည္းမ်ဥ္းအရ ေၿဖရွင္းရပါမည္။ ခံုသမာဓိၿဖင့္ စီရင္ဆံုးၿဖတ္ၿခင္းကို စကၤာပူနိုင္ငံတြက္ ၿပဳလုပ္ပါမည္။ 

စိုက္ပ်ဳိးအက္ပလီေကး႐ွင္းအသုံးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 

စိုက္ပ်ဳိးအက္ပလီေကး႐ွင္း (“အက္ပလီေကး႐ွင္း“) ကိုမသုံးစြဲမီ အူရီဒူးျမန္မာ (“Ooredoo”) မွထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတို႔ကို အရင္ဖတ္႐ႈေလ့လာရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔အေနျဖင့္ အဆိုပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ရယူသုံးစြဲႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူလက္ခံရပါမည္။ 

စိုက္ပ်ဳိးအက္ပလီေကး႐ွင္းျျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရာသီဥတုအေျခအေနႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသတင္းတို႔ကိုရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ရယူၿပီဆိုပါက ဤသတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတို႔ကို လက္ခံသေဘာတူၿပီးျဖစ္သည္ဟုမွတ္ယူသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဤသတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတို႔ကို လက္မခံႏိုင္ပါက အက္ပလီေကး႐ွင္းမွ ထြက္ ၿပီး အက္ပလီေကး႐ွင္းကို မိမိတို႔ဖုန္း/တက္ဘလက္/ ကြန္ပ်ဴတာစသည္တို႔အတြင္းမွ ဖ်က္ပစ္လိုက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အက္ပလီေကးရွင္းကို၀င္ေရာက္၍ေဒါင္းလုတ္ျပဳလုပ္ရာ၌အင္တာနက္ကိုအသံုးျပဳသည့္ ေဒတာအတြက္ကုန္က်စရိတ္ကို ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒါင္းလုတ္ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ အျခားမည္သည့္ကုန္က်စရိတ္မွ်ရွိမည္မဟုတ္ပါ။

သတင္းအခ်က္အလက္

အက္ပလီေကး႐ွင္းပါသတင္းအခ်က္အလက္ (“သတင္းအခ်က္အလက္“)မ်ားမွာျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမွ ေပး သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ ေပး႐ုံသက္သက္အတြက္သာ ရည္႐ြယ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ျပည့္စုံမွန္ကန္မႈ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္မီသတင္းရ႐ွိႏိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ အူရီဒူးျမန္မာတြင္ တာ၀န္႐ွိမည္မဟုတ္ပါ။ သတင္းအခ်က္အလက္မွာ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမ႐ွိပဲ အခ်ိန္မေ႐ြး အေျပာင္းအလဲ႐ွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အက္ပလီေကးရွင္းရွိ သတင္းအခ်က္အလက္ မမွန္ကန္မႈ၊ အခ်က္အလက္မျပည့္စုံမႈ၊ အခ်ိန္မီသတင္းမရ႐ွိႏိုင္မႈတို႔ေၾကာင့္အသံုးျပဳသူတြင္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစေသာ္၎ ဆက္္္္္စပ္၍ေသာ္၎ေငြကုန္ေၾကးက် ရွိျခင္း (သုိ႕မဟုတ္) ဆံုးရႈံးနစ္နာျခင္း ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္းတုိ႕ျဖစ္ေပၚရပါက အူရီဒူးျမန္မာတြင္ တာ၀န္႐ွိမည္မဟုတ္ပါ။ 

ရယူအသုံးျပဳႏိုင္မႈ

အက္ပလီေကး႐ွင္းပါ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူအသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္းသည္ မိမိတို႔၏ဖုန္း/ တက္ဘလက္/ ကြန္ပ်ဴတာစသည္တုိ႕၏ သင့္ေလ်ာ္သည့္ နည္းပညာလုိအပ္ခ်က္ေႀကာင့္ ျဖစ္ေႀကာင္းသိရွိ သေဘာတူလက္ခံရပါမည္။ အူရီဒူးအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးအက္ပလီေကး႐ွင္းကို မိတ္ေဆြတုိ႕ အခ်ိန္မေ႐ြးရယူအသုံးျပဳႏိုင္ေစရန္အတြက္  ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္မေ႐ြး၊ ေနရာမေ႐ြး တသမတ္တည္း ရယူအသုံးျပဳႏိုင္ေစရမည္ဟူ၍ အာမမခံပါ ။

ထို႔ျပင္ အက္ပလီေကး႐ွင္းအား ေဒါင္းလုတ္ခ်ရာတြင္၊ အက္ပလီေကး႐ွင္းသြင္းရာတြင္ သုိ႕မဟုတ္ အက္ပလီေကးရွင္းကိုအသံုးျပဳရာတြင္ ဖုန္း/တက္ဘလက္/ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း႐ွိ မိမိတို႔မွတ္သားထားသည့္ အခ်က္အလက္တို႔ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးရျခင္းအပါအ၀င္ စရိတ္စကကုန္က်မႈ၊ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ၊ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မႈမ်ား တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ၊ ဆက္ႏြယ္၍ျဖစ္ေစ  တစံုတရာျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက အူရီဒူးျမန္မာတြင္ တာ၀န္႐ွိမည္မဟုတ္ပါ။

အက္ပလီေကး႐ွင္းထည့္သြင္းအသုံးျပဳသည့္ ဖုန္း/တက္ဘလက္/ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအူရီဒူးဆင္းမ္ကတ္တို႔အတြက္ သုံးစြဲသူသည္ တရား၀င္ပိုင္ရွင္အျဖစ္ တာ၀န္႐ွိမည္ျဖစ္သည္။ သုံးစြဲသူအတြက္ အက္ပလီေကး႐ွင္းကို အဆင္ေျပေျပဆက္လက္သုံးစြဲႏိုင္ရန္   မိမိတို႔၏ အက္ပလီေကး႐ွင္းအသုံးျပဳမႈဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ကို အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ရယူျခင္း၊ အက္ပလီေကး႐ွင္းအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည့္ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းထံေပးအပ္ျခင္း၊ အျခားေသာအူရီဒူးျမန္မာ၏၀န္ေဆာင္မႈတို႔အတြက္ သံုးစြဲသူထံသို့သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးပုိ႕ျခင္းတို႔ကို သေဘာတူလက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

သုံးစြဲရာတြင္၎၊ ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရာတြင္၎ အဆင္မေျပမႈတစ္ခုခုႀကံဳရပါက အူရီဒူးျမန္မာ၏သုံးစြဲသူ၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ (၉၉၇ ၀၀၀၀ ၂၃၄) သို႔ ဆက္သြယ္၍ အကူအညီေတာင္းခံေမးျမန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ ေဒါင္းလုတ္ခ်ျခင္း၊ အက္ပလီေကး႐ွင္းမ်ားအသုံးျပဳျခင္းတို႔အတြက္ အကူအညီရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အလိုက္  က်ြမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမဟုတ္သည့္အ တြက္ အက္ပလီေကး႐ွင္းတြင္ေဖာ္ျပပါ႐ွိသည့္ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးပိုင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကံဥာဏ္ေပး၊ ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထုိသုိ႕သံုးစြဲသူ၀န္ေဆာင္မႈစင္တာမွ အႀကံဥာဏ္မေပးႏုိ္င္မႈအတြက္ အူရီဒူးျမန္မာတြင္ တာ၀န္ရွိမည္မဟုတ္ေပ။

အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ေဆာ့ဖ္၀ဲ

အက္ပလီေကး႐ွင္းပါ အမွတ္တံဆိပ္အားလုံး (သို႔) သတင္းအခ်က္အလက္အားလုံးတို႔သည္ အူရီဒူးႏွင့္  အူရီဒူး၏ ဆက္စပ္ပါ၀င္ေနေသာကုမၸဏီမ်ား၏ မူပိုင္ပစၥည္းမ်ားသာျဖစ္သည္။

အက္ပလီေကး႐ွင္းပါ ေဆာ့ဖ္၀ဲအားလုံးသည္ အူရီဒူး (သို႔) အူရီဒူး၏ဆက္စပ္ပါ၀င္ေနေသာကုမၸဏီမ်ား (သို႔) ေဆာ့ဖ္၀ဲပိုင္႐ွင္မ်ား၏မူပိုင္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူျခင္းမွအပ ေဆာ့ဖ္၀ဲကိုကူးယူျခင္း၊ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ျခင္း၊ အင္ဂ်င္နီယာပိုင္းဆုိင္ရာေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေဆာ့ဖ္၀ဲ ကို အျခား နည္းအသံုးခ်ျခင္းတို႔ မျပဳလုပ္ရ။ 

ဤအက္ပလီေကးရွင္း အသံုးျပဳမႈ ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အက္ပလီေကးရွင္းကိုရုပ္သိမ္းျခင္း

ဤအသံုးျပဳမႈဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားကို အူရီဒူးမွအခါအားေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အြန္လိုင္း ေပၚသို႔တင္ၿပီးလွ်င္ၿပီးခ်င္း စတင္အသက္၀င္မည္ျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳသူမွ အက္ပလီေကး႐ွင္းအား ဆက္လက္အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ အဆိုပါျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္တို႔အေပၚ လက္ခံသေဘာတူၿပီး ျဖစ္သည္ဟုမွတ္ယူမည္ျဖစ္သည္။

အက္ပလီေကး႐ွင္းအသုံးျပဳမႈကို ရုပ္သိမ္းျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း သုိ႕မဟုတ္  အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးပုိ႕ျခင္းကို ရပ္စဲျခင္းတုိ႕ကုိ အူရီဒူးအေနျဖင့္ (အေၾကာင္းျပခ်က္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မ႐ွိသည္ျဖစ္ေစ) သုံးစြဲသူထံ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမ႐ွိပဲ အခ်ိန္မေ႐ြး႐ုပ္သိမ္းရန္ အူရီဒူးတြင္ ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရွိေႀကာင္း သံုးစြဲသူမွသိရွိျပီးသေဘာတူလက္ခံရမည္ျဖစ္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အူရီးဒူး၏ အက္ပလီေကးရွင္းကို ရုတ္သိမ္းျခင္း၊ အက္ပလီေကးရွင္းအသံုးျပဳမႈကို ရပ္ဆုိင္းျခင္း သို႕မဟုတ္ အက္ပလီေကးရွင္းေပးပို႕မႈကို ရပ္စဲရန္ ဆံုးျဖတ္မႈေႀကာင့္ သံုးစြဲသူတြင္ တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေ၊ သြယ္၀ုိက္၍ျဖစ္ေစ၊ ဆက္စပ္၍ျဖစ္ေစ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ မည္သည့္ဆံုးရံႈးမႈ၊ ကုန္က်မႈ၊ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ အူရီဒူးတြင္တာ၀န္ရွိမည္ မဟုတ္ေပ။

 

menu

ေဝမ်ွရန္။

Ooredoo ၿမန္မာ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။


သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

ေနာက္ဆံုးေပၚ အေရာင္းၿမွင္႔တင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွရေအာင္။