• ဆင္းကတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္း
ကိုယ္တိုင္မွတ္ပံုတင္ျခင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္မျဖစ္မေနသိထားရမည့္အခ်က္အလက္မ်ား။
 • မိတ္ေဆြရဲ ့ဆင္းကတ္အား မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းရွိ၊မရွိ ကို *666# သို ့ ဖုန္းေခၚဆို၍ စစ္ေဆးပါ။
 • မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိပါက ကိုယ္တိုင္မွတ္ပံုတင္ျခင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ Data 3G/4G (သို ့) Wifi /hot spot ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။
 • မွတ္ပံုတင္ျခင္းေဆာင္ရြက္ရန္ Login ေနရာတြင္ မွတ္ပံုတင္မည့္ ဖုန္းနံပါတ္၏ ေနာက္ဆံုး ၇ လံုးအား ထည့္သြင္းပါ။ ျပီးေနာက္ မိ္တ္ေဆြ၏ ဖုန္းနံပါတ္ သို ့ PIN code ၄ လံုးအား ေပးပို ့မည္ျဖစ္သည္။
 • SMS မွတဆင့္ေပးပို ့လာေသာ PIN code 4 လံုးအား ထပ္မံ၍ ျဖည့္သြင္းပါ။ ျပီးေနာက္ မွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္

  မွတ္ပံုတင္ျခင္းအတြက္ ဘာသာစကားေရြးခ်ယ္ပါ
  • အဂၤလိပ္ဘာသာ ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္လိုလွ်င္ Myanmar National သို ့ႏွိပ္ပါ
  • ျမန္မာဘာသာျဖင့္ မွတ္ပံုတင္လိုပါလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား သို ့ႏွိပ္ပါ
 • ဆင္းကတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ျဖည့္ သြင္း ျပီး မွတ္ပံုုတင္ျခင္း ကို ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳ လုပ္နိုင္ပါတယ္။
  1. အမည္အျပည့္အစံု
  2. ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားနံပါတ္
  3. ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား (သို႔) ေက်ာင္းသားကတ္ (သို႔) ယာဥ္ေမာင္းလိုုင္စင္ကတ္ ေရွ့ / ေနာက္ ပံု တို႔ကို ျဖည့္သြင္းျပီး တင္သြင္းရန္
  4. စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ားအား အမွန္ျခစ္၍ ()သေဘာတူညီရန္ တို ့ျဖစ္သည္။
 • သတိျပဳရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား
 • မွတ္ပံုတင္ထားျပီးေသာဆင္းကတ္မ်ားအား ကိုယ္တိုင္မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို OML website ျဖင့္အသံုးျပဳ ၍ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္နိုင္ပါ။
 • ျဖည့္သြင္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ကို လံုျခံဳစြာသိမ္းဆည္းထားမည္ျဖစ္သည္။
 • ကိုယ္တိုင္မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွာ အူရီးဒူးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး ဆင္းကတ္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ျခင္းအား အကံ်ဴးမဝင္ပါ။ ၎ ဆင္းကတ္မ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ Account မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ မွတ္ပံုတင္ျခင္းျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

ေရွ႔သုိ႔ဆက္ရန္ »

ဆင္းကတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္း

menu

ေဝမ်ွရန္။

Ooredoo ၿမန္မာ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။


သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

ေနာက္ဆံုးေပၚ အေရာင္းၿမွင္႔တင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွရေအာင္။