• အေမးမ်ားေသာေမးခြန္းမ်ား

မိုဘိုင္း Wallet တြင္ အနည္းဆံုး ပမာဏဘယ္ေလာက္ထားရွိရန္လိုအပ္ပါသလဲ။

အနည္းဆံုးပမာဏထားရွိရန္မလိုအပ္ပါ။ ၅၀၀ က်ပ္မွစတင္ၿပီး အမ်ားဆံုး က်ပ္ ၂သိန္းအထိထားရွိနိုင္ပါသည္။

M-ပိုက္ဆံ Wallet ကို အသံုးျပဳၿပီး မိမိကိုယ္ပိုင္ ဘဏ္အေကာင့္သို႕ဝင္ေရာက္နိုင္ပါသလား။

မရနိုင္ပါ။ M-ပိုက္ဆံအေကာင့္သည္ သင့္ကိုယ္ပိုင္ဘဏ္အေကာင့္ႏွင့္တူညီမႈမရွိပါ။

အကယ္၍ ဆင္းကဒ္သက္တမ္းကုန္သြားပါက M-ပိုက္ဆံကို ဆက္လက္အသံုးျပဳနိုင္ပါေသးလား။

မရႏိုင္ပါ။ M-ပိုက္ဆံအေကာင့္သည္ သင့္ဆင္းကဒ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

M-ပိုက္ဆံသို႕ေငြသြင္းရန္ ဘယ္ေနရာကိုသြားေရာက္ရမလဲ။

M-ပိုက္ဆံသို႕ေငြသြင္းရန္ သင္ႏွင့္နီးစပ္ရာ M-ပိုက္ဆံကိုယ္စားလွယ္ဆိုင္သို႕သြားေရာက္နိုင္ပါသည္။

M-ပိုက္ဆံကိုသံုးၿပီး အျခား M-ပိုက္ဆံစာရင္းမသြင္းရေသးေသာသူမ်ားကို ဖုန္းေငြျဖည့္ေပးလို႕ရပါသလား။

M-ပိုက္ဆံကိုသံုးၿပီး အူရီဒူးသံုးစြဲသူမည္သူထံမဆို ဖုန္းေငြျဖည့္ေပးလို႕ရပါသည္။

M-ပိုက္ဆံ PIN နံပါတ္ကို ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္အထိေျပာင္းလဲခြင့္ရွိပါသလဲ။

PIN ေျပာင္းလဲခြင့္ အကန္႕အသတ္မရွိပါ။

ေငြမွားလႊဲမိလွ်င္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

234 သို႕ေခၚဆိုပါ။

M-ပိုက္ဆံျဖင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္း ျပဳလုပ္နိုင္ပါသလား။

ယခုကာလတြင္ ထို၀န္ေဆာင္မႈအားမရရွိေသးပါ။ မႀကာမီကာလတြင္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားႏွွင့္ ရုပ္ရွင္လက္မွတ္မ်ား ၀ယ္ယူနိုင္ျခင္း ႏွင့္ စတိုးဆိုင္မ်ားတြင္ ေငြေပးေခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ Mobile Sevice Provider အား ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳပါက ဘာျဖစ္မလဲ။

Ooredoo သံုးစြဲသူမ်ားသာ M-ပိုက္ဆံ ၀န္ေဆာင္မႈအား အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ Mobile Service Provider အားေျပာင္းလဲသံုးစြဲလိုလွ်င္ M-Pitesan Wallet ထဲမွ ေငြမ်ားအားထုတ္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။

Credit Card သို ့ATM Card အသံုးျပဳျပီး ေငြသြင္းျခင္းျပဳလုပ္နိုင္ပါသလား။

အသံုးျပဳ၍မရပါ။ CB ဘဏ္အေကာင့္ရွိသူမ်ားသာ CB ဘဏ္မွ M-Pitesan ေကာင့္ထဲသို ့ေငြသြင္းျခင္း ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။

ေပးပို ့လိုက္ေသာ ေငြမ်ားလက္ခံသူထံ ေရာက္မေရာက္ဘယ္လိုသိနိုင္ပါသလဲ။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုစီတိုင္း ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အတည္ျပဳစာတို SMSအားလက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။

M-ပိုက္ဆံအသံုးျပဳရန္ ဘဏ္အေကာင့္လိုအပ္ပါသလား။

M-ပိုက္ဆံအသံုးျပဳရန္ ဘဏ္အေကာင့္မလိုအပ္ပါ။ နီးစပ္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ထံသြားေရာက္၍ ေငြသြင္းျခင္း ေငြထုတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။

M-ပိုက္ဆံအေကာင့္ျဖင့္ ေငြလက္ခံရာတြင္ ၀န္ေဆာင္ခရွိပါသလား။

M-ပိုက္ဆံအေကာင့္ျဖင့္ ေငြလက္ခံရန္ ၀န္ေဆာင္ခမရွိပါ။

ကၽြနု္ပ္၏ M-ပိုက္ဆံအေကာင့္အားထိန္းသိမ္းထားျခင္းအတြက္ ၀န္ေဆာင္ခေပးရပါသလား။

ထို၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ က်သင့္ေငြေကာက္ခံျခင္းမရွိပါ။

ကၽြန္ုပ္တြင္ M-ပိုက္ဆံအေကာင့္မရွိေသာေႀကာင့္ ေငြလႊဲမ်ားအား လက္ခံသူမွ ထုတ္ယူျခင္းမရွိသည့္အခါ မည္သို ့လုပ္ေဆာင္ရမလဲ။

ေငြလႊဲျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ထံသို ့သြားေရာက္ျပီး ေဘာက္ခ်ာနံပါတ္ႏွင့္ တစ္ခါသံုးလွ်ိဳ ့၀ွက္နံပါတ္အား ေျပာျပီး ေငြျပန္ထုတ္ယူနိုင္ပါသည္။

ကိုယ္ပိုင္ လ်ိဳ ့၀ွက္နံပါတ္အား အႀကိမ္မည္မွ်ေျပာင္းလဲနိုင္ပါသလဲ။

ကိုယ္ပိုင္လ်ိဳ ့၀ွက္နံပါတ္အားေျပာင္းလဲရန္ အႀကိမ္အေရအတြက္ ကန္ ့သတ္ထားျခင္းမရွိပါ။

menu

ေဝမ်ွရန္။

Ooredoo ၿမန္မာ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။


သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

ေနာက္ဆံုးေပၚ အေရာင္းၿမွင္႔တင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွရေအာင္။