ေန႕စဥ္ေငြလႊဲေျပာင္းပမာဏမ်ား

ေအာက္ပါဇယားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေငြစာရင္းအမ်ဳိးအစားမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ မုိဘုိင္းေငြေၾကးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ထားၿပီး ဇယားတြင္ ယွဥ္တြဲ ေဖာ္ျပထားသည့္ေငြလက္က်န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတုိင္း မိမိ၏ မုိဘုိင္းေငြေၾကး သုံးစြဲသူမ်ား အတြက္ M-ပိုက္ဆံမွ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေငြစာရင္းအမ်ဳိးအစား

ေန႔စဥ္ ေငြလႊဲေျပာင္းပမာဏ သတ္မွတ္ခ်က္

လစဥ္ ေငြလႊဲေျပာင္းပမာဏ သတ္မွတ္ခ်က္

အမ်ားဆုံး ေငြလက္က်န္ပမာဏ သတ္မွတ္ခ်က္

သံုးစြဲသူ အဆင့္ ၁

၅၀,၀၀၀ က်ပ္

၁၂.၅ သိန္း က်ပ္

၂ သိန္း က်ပ္

သံုးစြဲသူ အဆင့္ ၂

၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္

၁၂၅ သိန္း က်ပ္

၁၀ သိန္း က်ပ္

လုပ္ငန္းရွင္အဆင့္သံုးစြဲသူ

၁၀ သိန္း က်ပ္

၂၅၀ သိန္း က်ပ္

၁၀၀ သိန္း က်ပ္

 

ဝန္ေဆာင္ခႏႈန္းထားမ်ား

ဝန္ေဆာင္ခမ်ား : M-ပိုက္ဆံအေကာင့္ရွိသူမ်ား

ေငြလႊဲပမာဏ (က်ပ္)

ဝန္ေဆာင္ခ

 M-ပိုက္ဆံအေကာင့္ဖြင့္ျခင္း

အခမဲ့

ေငြသြင္းျခင္း

အခမဲ့

ေငြလႊဲလက္ခံျခင္း

အခမဲ့

ေငြလက္က်န္စစ္ေဆးျခင္း

အခမဲ့

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား စစ္ေဆးျခင္း

အခမဲ့

PIN နံပါတ္ေျပာင္းလဲျခင္း

အခမဲ့

အီးေမးလ္ စာရင္းရွင္းတမ္းရယူျခင္း

အခမဲ့

ဖုန္းေငြျဖည့္ျခင္း

အခမဲ့

 

ေငြလႊဲျခင္း : M-ပိုက္ဆံအေကာင့္ရွိသူမွ အျခား M-ပိုက္ဆံအေကာင့္ရွိသူသို႕

ဝန္ေဆာင္ခမ်ား : M-ပိုက္ဆံအေကာင့္ရွိသူမ်ား

ေငြလႊဲပမာဏ (က်ပ္)

ဝန္ေဆာင္ခ

၅၀၀- ၁၀၀,၀၀၀

၂၀၀

၁၀၀,၀၀၁- ၃၀၀,၀၀၀

၃၀၀

၃၀၀,၀၀၁- ၅၀၀,၀၀၀

၅၀၀

 

ေငြလႊဲျခင္း : M-ပိုက္ဆံအေကာင့္ရွိသူမွ M-ပိုက္ဆံအေကာင့္မရွိသူသို႕

ေငြလႊဲပမာဏ (က်ပ္)

ဝန္ေဆာင္ခ

၅၀၀ – ၅,၀၀၀

၃၀၀

၅,၀၀၁ – ၁၀,၀၀၀

၅၀၀

၁၀,၀၀၁ – ၂၅,၀၀၀

၇၀၀

၂၅,၀၀၁ – ၅၀,၀၀၀

၉၀၀

၅၀,၀၀၁ – ၁၀၀,၀၀၀

၁,၄၀၀

၁၀၀,၀၀၁ – ၁၅၀,၀၀၀

၁,၈၀၀

၁၅၀,၀၀၁ – ၂၀၀,၀၀၀

၂,၃၀၀

၂၀၀,၀၀၁ - ၃၀၀,၀၀၀

 ၂,၈၀၀

၃၀၀,၀၀၁ - ၄၀၀,၀၀၀

၃,၅၀၀ 

၄၀၀,၀၀၁ - ၅၀၀,၀၀၀

၄,၀၀၀ 

 

ေငြထုတ္ျခင္း : M-ပိုက္ဆံအေကာင့္မွ

ေငြလႊဲပမာဏ (က်ပ္)

ဝန္ေဆာင္ခ

၅၀၀ – ၅,၀၀၀

၂၀၀

၅,၀၀၁ – ၉,၀၀၀

၃၀၀

၁၀,၀၀၁ – ၂၅,၀၀၀

၅၀၀

၂၅,၀၀၁ – ၅၀,၀၀၀

၇၀၀

၅၀,၀၀၁ – ၁၀၀,၀၀၀

၁,၂၀၀

၁၀၀,၀၀၁ – ၁၅၀,၀၀၀

၁,၆၀၀

၁၅၀,၀၀၁ – ၂၀၀,၀၀၀

၂,၀၀၀

၂၀၀,၀၀၁ - ၃၀၀,၀၀၀

 ၂,၅၀၀

၃၀၀,၀၀၁ - ၄၀၀,၀၀၀

၃,၂၀၀ 

၄၀၀,၀၀၁ - ၅၀၀,၀၀၀

၄,၀၀၀ 

 

ဝန္ေဆာင္ခမ်ား : M-ပိုက္ဆံအေကာင့္မရွိသူမ်ား

ေငြလႊဲျခင္း : M-ပိုက္ဆံအေကာင့္မရွိသူမွ M-ပိုက္ဆံအေကာင့္ရွိသူသို႕

ေငြလႊဲပမာဏ (က်ပ္)

ဝန္ေဆာင္ခ

၅၀၀ – ၅,၀၀၀

၃၀၀

၅,၀၀၁ – ၉,၀၀၀

၅၀၀

၁၀,၀၀၁ – ၂၅,၀၀၀

၇၀၀

၂၅,၀၀၁ – ၅၀,၀၀၀

၉၀၀

၅၀,၀၀၁ – ၁၀၀,၀၀၀

၁,၄၀၀

၁၀၀,၀၀၁ – ၁၄၉,၀၀၀

၁,၈၀၀

၁၅၀,၀၀၁ – ၂၀၀,၀၀၀

၂,၃၀၀

၂၀၀,၀၀၁ - ၃၀၀,၀၀၀

 ၂,၈၀၀

၃၀၀,၀၀၁ - ၄၀၀,၀၀၀

 ၃,၅၀၀

၄၀၀,၀၀၁ - ၅၀၀,၀၀၀

 ၄,၀၀၀

 

ေငြလႊဲျခင္း : M-ပိုက္ဆံအေကာင့္မရွိသူမွ အျခား M-ပိုက္ဆံအေကာင့္မရွိသူသို႕

ေငြလႊဲပမာဏ (က်ပ္)

ဝန္ေဆာင္ခ

၅၀၀ – ၅,၀၀၀

၃၀၀

၅,၀၀၁ – ၁၀,၀၀၀

၅၀၀

၁၀,၀၀၁ – ၂၅,၀၀၀

၇၀၀

၂၅,၀၀၁ – ၅၀,၀၀၀

၁,၀၀၀

၅၀,၀၀၁ – ၁၀၀,၀၀၀

၁,၅၀၀

၁၀၀,၀၀၁ – ၁၅၀,၀၀၀

၂,၀၀၀

၁၅၀,၀၀၁ – ၂၀၀,၀၀၀

၂,၅၀၀

၂၀၀,၀၀၁ - ၃၀၀,၀၀၀

 ၃,၀၀၀

၃၀၀,၀၀၁ - ၄၀၀,၀၀၀

 ၄,၀၀၀

၄၀၀,၀၀၁ - ၅၀၀,၀၀၀

 ၄,၅၀၀

 

ေငြလႊဲထုတ္ျခင္း : M-ပိုက္ဆံအေကာင့္မရွိသူွ

ေငြလႊဲပမာဏ (က်ပ္)

ဝန္ေဆာင္ခ

၅၀၀- ၅၀၀,၀၀၀

အခမဲ့

 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဝန္ေဆာင္ခ

ေငြရွင္းမယ္

အခမဲ့

ဖုန္းေငြျဖည့္ျခင္း

အခမဲ့

ေငြေပးေခ်ျခင္း

အခမဲ့

Gift Cards မ်ားဝယ္ယူျခင္း

အခမဲ့

အြန္လိုင္းေစ်းဝယ္ ေငြေပးေခ်ျခင္း

အခမဲ့

CANAL+ Pay TV

အခမဲ့

 

CB မိုဘိုင္းဘဏ္အေကာင့္မွ M-ပိုက္ဆံအေကာင့္သို႔

ေငြလႊဲပမာဏ (က်ပ္)

ဝန္ေဆာင္ခ

၅၀၀ – ၅၀၀,၀၀၀

အခမဲ့

 

M-ပိုက္ဆံအေကာင့္မွ CB မိုဘိုင္းဘဏ္အေကာင့္သို႔

ေငြလႊဲပမာဏ (က်ပ္)

ဝန္ေဆာင္ခ

၅၀၀ – ၂၀၀,၀၀၀

၂၀၀

၂၀၀,၀၀၁ – ၅၀၀,၀၀၀

၃၀၀

menu

ေဝမ်ွရန္။

Ooredoo ၿမန္မာ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။


သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

ေနာက္ဆံုးေပၚ အေရာင္းၿမွင္႔တင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွရေအာင္။