• ဆင္းကတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္း သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

၁။ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား

ကုိယ္စားလွယ္ ဆုိသည္မွာ ေအာ္ရီဒူးႏွင့္ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားရွိသူ အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ေအာ္ရီဒူး၏ အျခားမုိဘုိင္းေငြေၾကးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ ေအာ္ရီဒူးကိုယ္စား ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ ေအာ္ရီဒူးႏွင့္ တရား၀င္ကိုယ္စားလွယ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီးျဖစ္သည့္ ပုဂိၢဳလ္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္။

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ဆုိသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ ေအာ္ရီဒူးမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္မည့္ ဤ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ သုံးစြဲသူမွတ္ပုံတင္ပုံစံျဖစ္သည္။

သုံးစြဲသူမွတ္ပုံတင္ပုံစံ ဆိုသည္မွာ ကိုယ္ေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ SIM ႏွင့္တကြ မိုဘိုင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္သူအား ဆက္သြယ္ႏုိ္င္သည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ၄င္းမွ ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳေသာ ေငြစာရင္းအမ်ဳိးအစားတို႔ေဖာ္ျပပါ႐ွိၿပီး ဤစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲထားသည့္ ပုံစံ ျဖစ္သည္။

Dormant စာရင္း ဆိုသည္မွာ [၃] လတာကာလ (ရက္ေပါင္း ၉၀) အတြင္း သုံးစြဲသူဖက္မွ စတင္ျပဳလုပ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ မရွိခဲ့ေသာ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

E-ပုိက္ဆံ ဆုိသည္မွာ မုိဘုိင္းေငြေၾကးစနစ္ သုံးစြဲသူမ်ား၊ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား ႏွင့္ ေအာ္ရီဒူးတုိ႔၏ ေငြစာရင္းတြင္ရွိေနသည့္ ‘အီလက္ထေရာနစ္ ေငြေၾကး’ ျဖစ္ၿပီး တန္ဖုိးကုိ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္သတ္မွတ္သည္။

KYCလုိအပ္ခ်က္မ်ား တြင္ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ႏွင့္တကြ အျခားေသာ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္သည့္ မည္သည့္ ‘Know Your Customer’ (မိမိ၏သုံးစြဲသူအေၾကာင္း သိသင့္သိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိ႐ိွရန္ လုိအပ္ခ်က္) စာရင္းသြင္းမွတ္ပုံတင္ရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားမဆုိ အက်ဳံး၀င္သည္။

အဆင့္ ၁ ေငြစာရင္း ဆုိသည္မွာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ သက္ေသခံလက္မွတ္ကုိ တင္ျပရန္လုိအပ္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ အတြက္ဖြင့္လွစ္ေပးေသာ မုိဘုိင္းေငြစာရင္း အမ်ဳိးအစားတစ္ခုျဖစ္သည္။

အဆင့္ ၂ ေငြစာရင္း ဆိုသည္မွာ SIM ကဒ္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ သုံးစြဲသူ၏ သက္ေသခံကဒ္ကို စိစစ္ျခင္းတို႔ လိုအပ္ေသာ

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အတြက္ ဖြင့္လွစ္ေပးေသာ မုိဘုိင္းေငြစာရင္း အမ်ဳိးအစားတစ္ခုျဖစ္သည္။

အဆင့္ ၃ ေငြစာရင္း ဆုိသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိ တရား၀င္ မွတ္ပုံတင္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ မွတ္ပုံတင္

လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ လုပ္ငန္းအတြက္ မုိဘုိင္းေငြစာရင္း အမ်ဳိးအစားတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ကုန္သည္ ဆုိသည္မွာ အင္တာနက္မွတဆင့္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသည့္ ကုန္သည္မ်ားအပါအ၀င္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ၀ယ္ယူရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားကုိေပးေခ်ရန္အတြက္ျဖစ္ေစ မုိဘုိင္းေငြေၾကးကုိ လက္ခံသည့္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသူ ကုန္သည္ကုိ ဆုိလုိသည္။

မုိဘုိင္းဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈစာရင္း သုိ႔မဟုတ္ MFS စာရင္း ဆုိသည္မွာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေအာ္ရီဒူးမွ ဖန္တီးေပးထားေသာ တန္ဖုိးတြက္ခ်က္ သိမ္းဆည္း ထားမႈျဖစ္သည္။

မုိဘုိင္းေငြေၾကး ဆုိသည္မွာ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူ စာရင္းပုိင္ရွင္တစ္ဦး၏ မုိဘုိင္းဖုံးမွတဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းမွဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူသုံးစြဲႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာ္ရီဒူးမွ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ တစ္ခုျဖစ္သည္။

မုိဘုိင္းေငြစာရင္း ဆုိသည္မွာ ေအာ္ရီဒူးႏွင့္အတူ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူ စာရင္းပုိင္ရွင္တစ္ဦးမွ ၄င္း အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ေအာ္ရီဒူး SIM ကဒ္ကုိ အသုံးျပဳ၍ ေငြေၾကးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အလုိ႕ငွာ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ မိုဘုိင္းေငြစာရင္းျဖစ္သည္။

မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူ ဆုိသည္မွာ ပူးတြဲပါ သုံးစြဲသူမွတ္ပုံတင္ပုံစံတြင္ အမည္ ျဖည့္စြက္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ သင္

ကုိယ္တုိင္ပင္ ျဖစ္သည္။

မုိဘုိင္းေငြေၾကးအတြက္ဆက္သြယ္ရန္စင္တာ ဆုိသည္မွာ ေအာ္ရီဒူး၏ ၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူမ်ားမွ မုိဘုိင္းေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေအာ္ရီဒူးသုိ႔ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား တုိင္ၾကားရန္ သုိ႔မဟုတ္ အခက္အခဲမ်ားကုိအသိေပးရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ေသာ အေရးေပၚဖုံးနံပါတ္ ျဖစ္သည္။

ကြန္ယက္၀န္ေဆာင္မႈေပးသူ ဆုိသည္မွာ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူမ်ားမွ ေအာ္ရီဒူးႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္ အလက္ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ေပးသူျဖစ္သည္။

ေအာ္ရီဒူး ဆုိသည္မွာ ေအာ္ရီဒူးျမန္မာဖင္းတက္လီမိတက္။

PIN ဆုိသည္မွာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ သက္ေသခံနံပါတ္ (Personal Identification Number) ျဖစ္သည္။ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူတစ္ဦးမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လွ်ဳိ႕၀ွက္ နံပါတ္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ၄င္းဖြင့္လွစ္ထားသည့္ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းကုိ ၀င္ေရာက္အသုံးျပဳရန္ႏွင့္ မိမိကုိယ္တုိင္ သေဘာတူေသာ၊ ေဆာင္ရြက္ခြင့္အာဏာေပးလုိေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ၄င္းနံပါတ္ကုိ အသုံးျပဳ၍ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

SIM ဆိုသည္မွာ စာရင္းေပးသုံးစြဲသူအတြက္ သက္ေသခံ ေမာ္က်ဴး (Subscriber Identity Module) တစ္ခုျဖစ္သည္။

မုိဘုိင္းေငြစာရင္းအတြက္ သက္ေသခံအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အခြင့္အာဏာ

႐ွိသူကုိယ္တုိင္မွ ျပဳလုပ္ျခင္း မွန္ကန္ေၾကာင္း ကုိယ္တုိင္စစ္ေဆးၿပီး လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳရာတြင္လည္းေကာင္း အသုံးျပဳရန္ GSM ဆယ္လူလာ တယ္လီဖုန္း သုံးစြဲသူဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိမ္းဆည္းထားေသာ Smart Card တစ္ခုျဖစ္သည္။

SMS ဆုိသည္မွာ စာတုိေပးပုိ႔သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ (Short Messaging Service) ျဖစ္ၿပီး မုိဘုိင္းတယ္လီဖုန္း စက္မ်ားအၾကားတြင္ စာတုိေလးမ်ား အျပန္အလွန္ေပးပုိ႔ႏုိင္ေစသည့္ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈ (Protocol) တစ္ခုျဖစ္သည္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ဆုိသည္မွာ ေငြျဖည့္ျခင္း၊ ေငြသြင္းျခင္း၊ ေငြထုတ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္း၌ ေငြ သုိ႔မဟုတ္ ရန္ပုံေငြ ပုိ႔ျခင္း/လႊဲျခင္း၊

ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားေပးေခ်ျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ၀ယ္ယူျခင္း၊ လက္က်န္ေငြ စစ္ေဆးျခင္း အစရွိသည္တုိ႔အပါအ၀င္ မုိဘုိင္းဖုံးႏွင့္ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းတုိ႔ကုိ အသုံးျပဳၿပီး ေဆာင္ရြက္သည့္ ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္မႈမရွိသည့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

၂။ သေဘာတူညီခ်က္

၂.၁။ သုံးစြဲသူမွတ္ပုံတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ အတည္ျပဳလက္ခံၿပီးလွ်င္ ဤ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ မုိဘုိင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္သူမွ ဖတ္႐ႈနားလည္သေဘာတူၿပီး လုိက္နာေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္သူမွ နားလည္လက္ခံ ပါသည္။

၃။ ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ သက္ေသခံျခင္း

၃.၁။ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္သူသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ သေဘာတူလက္ခံၿပီး အာမခံေၾကာင္း တင္ျပပါသည္။

(က) ၄င္းသည္ေငြေၾကးခ၀ါခ်ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္သူမ်ားကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းတုိ႔ အပါအ၀င္ မည္သည့္နည္းျဖင့္မဆုိ အလြဲသုံးစားျပဳ၍ တရားဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ လိမ္လည္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ သို႔မဟုတ္ဒုစ႐ုိက္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မုိဘုိင္းေငြေၾကးကုိ အသုံးမျပဳေၾကာင္း၊

(ခ) သုံးစြဲသူမွတ္ပုံတင္ပုံစံ ႏွင့္တကြ တင္ျပခဲ့ေသာ သက္ေသခံ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္း(မ်ား) တြင္ေဖာ္ျပပါ႐ွိသည့္ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးသည္ စစ္မွန္၊ မွန္ကန္ေၾကာင္း၊

(ဂ) အကယ္၍ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူ၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ေျပာင္းလဲခဲ့ပါက လည္းေကာင္း၊ ေအာ္ရီဒူးအေနျဖင့္ ၄င္း၏ KYC လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္မီရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ အျခား ဥပေဒဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ျဖစ္ေစ လုိအပ္၍ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါကလည္းေကာင္း ၄င္း၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ႏွင့္အတူ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္း(မ်ား)ကုိေနာက္ဆုံး အေျခအေနအတုိင္း အသစ္ျဖည့္စြက္၍ ေအာ္ရီဒူးသုိ႔ ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

(ဃ) ၄င္းသည္ မုိဘုိင္းဖုံးတစ္လုံးပုိင္ဆုိင္သူျဖစ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လက္ရွိတြင္ ဆုိင္းငံ့ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အၿပီးရပ္ဆုိင္းထားျခင္း မဟုတ္သည့္ ေအာ္ရီဒူး၏ မုိဘုိင္း သုိ႔မဟုတ္ အလားတူ ဆယ္လူလာ သတင္းအခ်က္အလက္၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုကုိ တရား၀င္ စာရင္းေပးသြင္း၍ ရယူအသုံးျပဳေနသူ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊

၃.၂။ ေအာ္ရီဒူး၊ ၄င္း၏ အရာရွိမ်ား၊ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၄င္းမွ လႊဲအပ္ထားသူမ်ားမွ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္သူ၏

ေလွ်ာက္ထားခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၄င္းမွ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းကုိ ရယူ အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း လုိအပ္သည့္ မည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကိမဆုိ ရယူရန္အတြက္ သီးျခား စစ္ေဆးျခင္းကုိျဖစ္ေစ၊ထုိရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဌာန္းသတ္မွတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ တရားဥပေဒ အရျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ သာတူညီမွ် သေဘာတရားအရျဖစ္ေစ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္သူ၏ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လွ်ဳိ႕၀ွက္ ထိန္းသိမ္းခြင့္ကုိေလွ်ာ့ေပါ့ေစျခင္းကုိျဖစ္ေစ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္သူမွ သေဘာတူလက္ခံ၍ ေအာ္ရီဒူး၊ ၄င္းအတြက္၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ထုိ ရပုိင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ၀တၱရား၊ေတာင္းဆုိပုိင္ခြင့္ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔မွ သက္ဆုိင္ျခင္း မရွိေစရ။

၃.၃။ ေအာ္ရီဒူးသည္ ၄င္း၏ အက်ဳိးအေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ဆုံးျဖတ္မႈႏွင့္ သေဘာဆႏၵအရ မုိဘုိင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္သူ၏ မုိဘုိင္းေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ လက္ခံရန္ ျငင္းဆန္ႏုိင္ၿပီး မုိဘုိင္းေငြေၾကး ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းႏုိင္သည္။

၄။ သုံးစြဲသူ၏ ရပိုင္ခြင္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရိွမႈမ်ား

၄.၁။ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူသည္ ၄င္း၏ SIM ကဒ္ ႏွင့္ PIN နံပါတ္ အပါအ၀င္ ၄င္း၏ မုိဘုိင္းေငြစာရင္း

လုံၿခံဳမႈအတြက္ ၄င္းကုိယ္တုိင္ တာ၀န္ရွိသည့္အတြက္ ၄င္းအသုံးျပဳသည့္ SIM ကဒ္ ႏွင့္ PIN နံပါတ္ကုိ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားရွိၿပီး အျခားမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္မွ် မွ်ေ၀ျခင္းမျပဳဘဲ အသံုးျပဳရမည္။

၄.၂။ မိုဘိုင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူသည္ ၄င္း၏ မိုဘိုင္းေငြစာရင္းကို တရားမ၀င္သုံးစြမဲ ႈရိွႏိုင္သည္ဟု သံသယ ရိွပါကျဖစ္ေစ၊ ၄င္းအသုံးျပဳေနသည့္ မုိုဘုိင္းေငြစာရင္း၊ SIM ကဒ္ ႏွင့္ PIN နံပါတ္ တုိ႔၏ လုံၿခံဳေရးမွာ ေလ်ာ့နည္းေနသည္ဟု သံသယရွိပါကျဖစ္ေစ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(က) PIN နံပါတ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္

(ခ) မုိဘုိင္းေငြေၾကးဆုိင္ရာဆက္သြယ္ေရးစင္တာကုိ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္၍ သက္ဆုိင္ရာ SIM ကဒ္၊ မုိဘုိင္း

ေငြစာရင္းတုိ႔ ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေအာ္ရီဒူးသုိ႔ အသိေပးျခင္း၊

အထက္အပိုဒ္ခြဲ (က) ႏွင့္ (ခ) ေဖာ္ျပပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မိုဘိုင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္သူမွမေဆာင္ရြက္ရေသးမီ

အခ်ိန္ကာလအတြင္း မိုဘိုင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္သူ၏ မိုဘိုင္းေငြစာရင္းအား အသံုးျပဳ၍ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မည္သည့္ E-ပိုက္ဆံဆံုးရံႈးမႈကိုမဆို မိုဘိုင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္သူ ကိုယ္တိုင္မွ တာဝန္ယူျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သည္ဟု အၿပီးသတ္အားျဖင့္ မွတ္ယူမည္။

၄.၃။ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္သူ၏ သက္ေသခံ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွန္ကန္ေၾကာင္း တုိက္ဆုိင္ စစ္ေဆးၿပီးပါက ျပန္လည္အစားထုိးေပးမည့္ မည္သည့္ SIM ကဒ္ကုိမဆုိ ေအာ္ရီဒူးမွ ျပန္လည္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

၄.၄။ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူသည္ ဤ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္း မျပဳဘဲျဖစ္ေစ မိုဘိုင္းေငြစာရင္းတြင္ ထားရိွသည့္ E-ပိုက္ဆံ တန္ဖိုးကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ျပန္လည္ ေရြးႏုတ္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႕ ေရြးႏုတ္ရာတြင္ ေအာ္ရီဒူးကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဆုိင္တြင္လည္းေကာင္း၊ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္လည္းေကာင္း ေအာ္ရီဒူးမွ ေၾကျငာထားသည့္အတုိင္း အခေၾကးေငြကုိ ေပးေဆာင္ရမည္။

၅။ မုိဘုိင္းေငြေၾကးအသုံးျပဳျခင္း

၅.၁။ မုိဘုိင္းေငြေၾကးကုိ အသုံးျပဳ၍ ျပဳလုပ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလုံးသည္ ျမန္မာက်ပ္ေငြကုိသာ အသုံးျပဳရမည္။

၅.၂။ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္သူသည္ ၎၏သက္ေသခံ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတင္ျပၿပီးေနာက္ မုိဘုိင္းေငြေၾကး အသုံးျပဳရန္ အဆင့္ (၁) ေငြစာရင္းကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႕စာရြက္စာတမ္းတင္ျပရာတြင္ ႏို္င္ငံသား စီစစ္ေရးကဒ္ျပားသည္ ပထမဦးစားေပးျဖစ္ၿပီး ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္မွာ ဒုတိယဦးစားေပးျဖစ္သည္။

၅.၃။ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္သူသည္ ၄င္း၏ SIM ကဒ္ကုိ မွတ္ပုံတင္ထားၿပီး ၄င္း၏ကုိယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ

ေက်နပ္လက္ခံႏုိင္သည္အထိ ေပးအပ္ႏုိင္ၿပီး သက္ေသခံႏုိင္သည့္ စာရြက္စာတမ္း မ်ားကုိ လုံေလာက္စြာတင္ျပႏုိင္ပါကအဆင့္ (၂) ေငြစာရင္းကုိ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္သည္။ ထုိသုိ႔ စာရြက္စာတမ္း တင္ျပရာတြင္ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပားသည္ ပထမဦးစားေပးျဖစ္ၿပီး ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္မွာ ဒုတိယ ဦးစားေပးျဖစ္သည္။

၅.၄။ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္သူသည္ ၄င္း၏ MSISDN ႏွင့္တကြ ေအာ္ရီဒူးမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ ၄င္း၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ကုိ သက္ေသခံႏုိင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား လုံေလာက္စြာျပသႏုိင္ပါက Over the Counter Service (OTC ၀န္ေဆာင္မႈ) ကုိ ရယူအသုံးျပဳႏုိင္သည္။

၅.၅။ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္သူသည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ မုိဘုိင္းေငြေၾကးကုိအသုံးျပဳႏုိင္ၿပီး ႏွစ္ဖက္ ကုိက္ညိႇ၍ စစ္ေဆးျခင္းအပါအ၀င္ ဤသေဘာတူခ်က္ႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ႏွင့္

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ေအာ္ရီဒူးသုိ႕ အတိအလင္းလႊဲအပ္သည္။ ထုိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားႏွင့္တကြ စာရင္းပုိင္႐ွင္ ကုိယ္တုိင္မွ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မွန္ကန္ေၾကာင္းကုိ ႏွစ္ဖက္ကုိက္ညိႇ၍ စစ္ေဆးျခင္း အပါအ၀င္ ဤသေဘာတူညီခ်က္အရ အခြင့္အာဏာ႐ွိေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ေအာ္ရီဒူးမွ ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ကုိ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳသည္။ ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ႏွင့္တကြ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ တရား၀င္သကဲ့သုိ႔ မုိဘုိင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္သူမွလည္း ခြင့္ျပဳသည္ဟု ေအာ္ရီဒူးမွ မွတ္ယူႏုိင္သည္။

၅.၆။ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူသည္ ၄င္း၏ မုိဘုိင္းေငြစာရင္း သုိ႔ ေအာက္ပါတုိ႔မွတဆင့္ E-ပိုက္ဆံ ျဖည့္ႏုိင္သည္။

(က) ေအာ္ရီဒူး၏ အခြင့္အာဏာရ ကုိယ္စားလွယ္၊

(ခ) အျခား မုိုဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူ(မ်ား) မွ ေငြလႊဲျခင္း ႏွင့္

(ဂ) ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ားမွ ေငြလႊဲျခင္း၊ ATM စက္မ်ား၊ မုိဘုိင္းဘဏ္စနစ္မ်ား၊ စာတုိက္မွေငြလႊဲျခင္း စသည္တုိ႔

အပါအ၀င္ အနာဂတ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္မွ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳၿပီး၊ ေအာ္ရီဒူးမွ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏုိင္သည့္ စိတ္ခ် ယုံၾကည္ ရၿပီး

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အျခားလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတဆင့္ ေငြလႊဲျခင္း၊

၅.၇။ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူသည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ မျပဳလုပ္မီ (ေပးေဆာင္ရန္ရွိသည့္ အခြန္၊ ၀န္ေဆာင္မႈစရိတ္ သုိ႔မဟုတ္ ေအာ္ရီဒူး သုိ႔မဟုတ္ ကုန္သည္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားတတိယပုဂၢိဳလ္တုိ႔မွ ေကာက္ခံမည့္ အခေၾကးေငြမ်ား အပါအ၀င္) လုံေလာက္သည့္ ေငြပမာဏကုိ ထားရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါတုိ႔ကုိလည္း သေဘာတူလက္ခံသည္။

(က) အဆုိပါ အခေၾကးေငြ၊ အခြန္၊ စရိတ္ႏွင့္ အဖုိးအခမ်ား အားလုံးကုိ က်ခံေပးေဆာင္ရန္၊

(ခ) ၄င္း၏ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းမွ အဆုိပါ အခေၾကးေငြ၊ အခြန္၊ စရိတ္ႏွင့္ အဖုိးအခမ်ားကုိ ေအာ္ရီဒူး အေနျဖင့္

အလုိအေလ်ာက္လႊဲေျပာင္း ထုတ္ယူရန္၊

၅.၉။ ျပဳလုပ္ၿပီးသြားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုကုိ ေအာ္ရီဒူးမွျဖစ္ေစ၊ ၄င္း၏ ကုိယ္စားလွယ္ သုိ႔မဟုတ္ တတိယပုဂၢိဳလ္မွ ျဖစ္ေစ ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ခြင့္မ႐ွိပါ။ သုိ႔ရာတြင္ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းပုိင္ရွင္မွ ေပါ့ဆမႈ သို႔မဟုတ္ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ ျပဳလုပ္မိေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာ္ရီဒူး၏ ကုမၸဏီအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီသင့္ေလ်ာ္ေသာ တရား၀င္မွန္ကန္ေၾကာင္း စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ မုိဘုိင္း ေငြစာရင္းပုိင္ရွင္၏ ေငြစာရင္းမွန္ကန္ေၾကာင္း ကုိက္ညိႇစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီး အဆုိပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ေအာ္ရီဒူးမွ ပယ္ဖ်က္ေပးႏုိင္သည္။

၅.၁၀။ ေအာ္ရီဒူးသည္ မုိဘုိင္းေငြေၾကးဆုိင္ရာေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူမွ လုိအပ္သည့္ ပုိင္ရွင္မွန္ကန္ေၾကာင္း ကုိက္ညိႇ

သက္ေသျပျခင္း ႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ အေထာက္အထားမ်ားကုိ တင္ျပႏုိင္ပါက မုိဘုိင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူမွ ယခင္ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ Hard Copy ျဖင့္ ထုတ္ယူႏုိင္ရန္ ေအာ္ရီဒူး

အေရာင္းျပခန္းမ်ားတြင္ ထားရွိေပးမည္ ျဖစ္သည္။

၅.၁၁။ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းပုိင္ရွင္သည္ မုိဘိုင္းေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ္ E-ပုိက္ဆံကုိ မည္သည့္တရားမ၀င္ေသာ သုိ႔မဟုတ္

လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မည္သည့္တည္ဆဲဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္

က်င့္သုံးေနေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ ဆန္႕က်င့္ေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ လံုး၀ အသုံးမျပဳရပါ။

၆။ ေငြစာရင္းအမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၆.၁။ ေအာက္ပါဇယားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေငြစာရင္းအမ်ဳိးအစားမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ မုိဘုိင္းေငြေၾကးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ထားၿပီး ဇယားတြင္ ယွဥ္တြဲ ေဖာ္ျပထားသည့္ေငြလက္က်န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတုိင္း မိမိ၏ မုိဘုိင္းေငြေၾကး သုံးစြဲသူမ်ား အတြက္ ေအာ္ရီဒူးမွ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေငြစာရင္းအမ်ဳိးအစား

ေန႔စဥ္ ေငြလႊဲေျပာင္းပမာဏ သတ္မွတ္ခ်က္

လစဥ္ ေငြလႊဲေျပာင္းပမာဏ သတ္မွတ္ခ်က္

အမ်ားဆုံး ေငြလက္က်န္ပမာဏ သတ္မွတ္ခ်က္

သံုးစြဲသူ အဆင့္ ၁

၅၀,၀၀၀ က်ပ္

၁၀ သိန္း က်ပ္

၂ သိန္း က်ပ္

သံုးစြဲသူ အဆင့္ ၂

၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္

၁၂၅ သိန္း က်ပ္

၁၀ သိန္း က်ပ္

လုပ္ငန္းရွင္အဆင့္သံုးစြဲသူ

၁၀ သိန္း က်ပ္

၅၀၀ သိန္း က်ပ္

၁၀၀ သိန္း က်ပ္

၆.၂။ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္သူသည္ အထက္အပုိဒ္ခြဲ (၆.၁) ပါ ဇယားတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း သက္ဆုိင္ရာေငြစာရင္းအမ်ဳိးအစား၏ ေန႔စဥ္ေငြလႊဲေျပာင္းပမာဏ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိျဖစ္ေစ၊ လစဥ္ ေငြလႊဲေျပာင္းပမာဏသတ္မွတ္ခ်က္ကုိျဖစ္ေစ၊ အမ်ားဆုံး ေငြလက္က်န္ပမာဏ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိျဖစ္ေစ ေက်ာ္လြန္ အသုံးျပဳျခင္း မျပဳရ။ ေအာ္ရီဒူးမုိဘုိင္းေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ဆက္စပ္အသုံးျပဳသည့္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာစနစ္မ်ားအားလုံးသည္ သက္ဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ ေဘာင္ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံမည္ မဟုတ္ပါ။ (သုိ႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ မွန္ကန္ေအာင္ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ညိႇႏႈိင္းျခင္းကုိျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။) သုိ႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းဆုိမည္ျဖစ္သည္။

၆.၃။ (က) ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အထက္အပုိဒ္ ၆.၁ ပါ သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္ကုိ အခါအားေလ်ာ္စြာျပင္ဆင္ရန္လည္းေကာင္း၊ (ခ) (သီးျခား သုံးစြသဲ ူမွတ္ပုံတင္ ပုံစံတစ္ခုကို အသုံးျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ မျပဳသည္ျဖစ္ေစ) ေအာ္ရီဒူးမွ ထုတ္ျပန္မည့္ မုိဘုိင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္သူတစ္ဦးမွ တစ္ၿပိဳင္တည္း အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ SIM အေရအတြက္ကုိ ကန္႔သတ္သတ္မွတ္ရန္ လည္းေကာင္း၊ (ဂ)မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္သူတစ္ေယာက္မွ မုိဘုိင္း ေငြစာရင္းအတြက္ တစ္ခုထက္ပုိေသာ SIM မ်ားကုိ ကုိင္ေဆာင္အသုံးျပဳပါက ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္မွ ျပဌာန္းထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအတုိင္း အထက္အပုိဒ္ (၆.၁) ပါသတ္မွတ္ခ်က္ကုိ SIM အားလုံး၊ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းမ်ား အားလုံးကုိ စုေပါင္းၿပီး တြက္ခ်က္ရန္လည္းေကာင္း ေအာ္ရီဒူးတြင္အခြင့္အာဏာရွိသည္။

၇။ အဖုိးအခမ်ားကုိ သတ္မွတ္ရန္ အခြင့္အာဏာ

၇.၁။ ေအာ္ရီဒူးအေနျဖင့္ လူႀကီးမင္းမွ ရယူသုံးစြသဲ ည့္ မိုဘိုင္းေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ေၾကျငာ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အဖုိးအခမ်ား ႏွင့္ တန္ေၾကးမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေကာက္ခံရန္ ႏွင့္ အဆုိပါ အဖုိးအခမ်ား ႏွင့္ တန္ေၾကးမ်ားကုိရယူရန္အတြက္ လူႀကီးမင္း၏ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းမွ အလုိအေလ်ာက္ ႏႈတ္ယူရန္ကုိ မုိဘုိင္း ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူလူႀကီးမင္းကုိယ္တုိင္မွ သေဘာတူ လက္ခံသည္။

၇.၂။ အထက္အပုိဒ္ခြဲ ၇.၁ တြင္ ရည္ညႊန္းသည့္ အဖုိးအခမ်ားကုိ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ အခြင့္အာဏာမွာ ေအာ္ရီဒူးတြင္သာ ရွိၿပီးေအာ္ရီဒူး၏ တရား၀င္ ၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ေအာ္ရီဒူးမွ သတ္မွတ္သည့္ရက္တြင္ျဖစ္ေစ ျပင္ဆင္ထားသည့္ အဖုိးအခမ်ား စတင္၍ အသက္၀င္မည့္။

၈။ လိမ္လည္ရန္ျပဳလုပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ မမွန္ကန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

၈.၁။ အကယ္၍ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူသည္ အခြင့္မရွိအသုံးခ်မႈ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ အသုံးခ်မႈတုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ မသမာမႈတစ္ခုခုတြင္ မိမိေငြစာရင္းကုိ အသုံးခ်ခံေနရေၾကာင္း ယူဆႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရင္းကုိေတြ႕ရွိပါက ၄င္း၏ အနီးဆုံးကုိယ္စားလွယ္မွ တဆင့္ျဖစ္ေစ၊ ဆက္သြယ္ရန္စင္တာသုိ႔ ဆက္သြယ္၍ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစထုိအျဖစ္အပ်က္ကုိ ေအာ္ရီဒူးသုိ႔ ခ်က္ခ်င္းသတင္းပုိ႔ရမည္။

၈.၂။ သံသယရွိသည့္ လိမ္လည္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္

လည္းေကာင္း၊ အစီရင္ခံစာျပင္ဆင္ရာတြင္လည္းေကာင္း မုိဘုိင္းေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူသည္ေအာ္ရီဒူး ႏွင့္တကြ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၈.၃။ အကယ္၍ (က) စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူ၏ မွားယြင္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေပါ့ဆမႈမပါဘဲ

မုိဘုိင္းေငြစာရင္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ လိမ္လည္မႈအမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ေအာ္ရီဒူး ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ အာဏာပုိင္

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားက ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့ပါကလည္းေကာင္း၊ (ခ) မိုဘိုင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူအေနျဖင့္ ေအာ္ရီဒူးမွသတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး အစီအမံမ်ားအတုိင္း လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဤ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္အညီ က်င့္သုံးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါကလည္းေကာင္း ေအာ္ရီဒူးအေနျဖင့္ အဆုိပါ လိမ္လည္မႈေၾကာင့္ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူမွ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရေသာ E-ပိုက္ဆံ ကုိ ျပန္ေပးႏုိင္သည္။

၈.၄။ လိမ္လည္မႈ၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ သုိ႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈတုိ႔ကုိ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ျဖစ္ေစ ေအာ္ရီဒူးမွက်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ ေတာင္းဆုိအပ္ေသာ လုိအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကုိ ပံ့ပုိးေပးရန္ကုိမုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူမွ သေဘာတူလက္ခံသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္ က်င့္သုံးလွ်က္ရွိသည့္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ လုိအပ္ပါက မုိဘုိင္းေငြစာရင္း ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေအာ္ရီဒူးမွထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မုိဘုိင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူမွ နားလည္ လက္ခံသည္။

၈.၅။ မုိဘုိင္းေငြစာရင္း တစ္ခုသည္ လိမ္လည္မႈ သို႔မဟုတ္ အျခားျပစ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ တရားမ၀င္လႈပ္ရွားမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္

ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သည္ဟု သံသယရွိပါက ႀကိဳတင္အသိေပးရန္ မလုိအပ္ဘဲ အဆုိပါ မုိဘုိင္း

ေငြစာရင္းကို ပိတ္သိမ္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဆုိင္းငံ့ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ ေအာ္ရီဒူးတြင္အခြင့္အာဏာရိွၿပီး မုိဘုိင္းေငြစာရင္းအတြင္းက်န္ရွိေနသည့္ လက္က်န္ E-ပုိက္ဆံ ကုိ ထိန္းသိမ္းထားရန္ကုိလည္းေကာင္း၊ အဆုိပါ ပိတ္သိမ္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ ဆုိင္းငံ့မႈျပဳလုပ္ေၾကာင္းကုိ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း ႏွင့္တကြ အစိုးရ အဖြ႔အဲ စည္း သို႔မဟုတ္(ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္အပါအ၀င္) စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ အာဏာပိုင္ အဖြ႔အဲ စည္းမ်ား၊ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈရန္တာ၀န္ရိွသည့္ အဖြ႔အဲ စည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အခြင့္အာဏာရိွသည့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား သို႕သတင္းပုိ႔ရန္ကုိလည္းေကာင္း ေအာ္ရီဒူးမွ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္သည္။

၉။ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရးပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ မုိဘုိင္းေငြေၾကးဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား

၉.၁။ မုိဘုိင္းေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ၏ စ႐ုိက္လကၡဏာ၊ အက်ဳိးေက်းဇူး၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊

အဖုိးအခမ်ား ႏွင့္ အျခားအခ်က္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ျခင္းကုိ အခ်ိန္မေရြး ျပဳလုပ္ႏိုင္ခြင့္

ေအာ္ရီဒူးတြင္ရွိသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ေျပာင္းလဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳလုပ္မီတြင္ ေအာ္ရီဒူး၏ ၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာ၊ မုိဘုိင္းဖုံးမ်ားမွတဆင့္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ စာတုိပုိ႔ျခင္း၊ ပုိစတာ၊ လက္ကမ္း စာေစာင္ႏွင့္ အျခား ပုံႏွိပ္စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွတဆင့္ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူကုိ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။

၉.၂။ ေအာ္ရီဒူး (ႏွင့္ ၄င္းမွ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ တတိယပုဂၢိဳလ္တုိ႔) မွ မုိဘုိင္းေငြေၾကးအပါအ၀င္ ၄င္း၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရးသတင္းမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည့္ စာတုိမ်ားကုိ အီလက္ထေရာနစ္ သို႔မဟုတ္ အျခားဆက္သြယ္ေရး နည္းစနစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ မုိဘုိင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူထံသုိ႔ ေပးပုိ႔မည္ကုိ မုိဘုိင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္သူမွ သေဘာတူခြင့္ျပဳၿပီး ၄င္းထံသုိ႔ေပးပုိ႔လာသည့္ မုိဘုိင္းေငြေၾကးဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတုိင္း လုိက္နာက်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္ရန္ကုိ မုိဘုိင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူမွ သေဘာတူလက္ခံသည္။

၉.၃။ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူသည္ အဆုိပါ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆုံး႐ႈံးမႈ၊ ပ်က္စီးမႈ ႏွင့္ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ ေအာ္ရီဒူး၊ ၄င္း၏ တြဲဖက္မ်ား ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ အရာရွိမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လႊဲအပ္ထားသူမ်ား၊ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚမည္သည့္ ေတာင္းဆုိမႈမွ် မျပဳလုပ္ရ။

၁၀။ Dormant SIM ကဒ္မ်ား

၁၀.၁။ အကယ္၍ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူ၏ SIM ကဒ္သည္ dormant အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရပါက မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူအေနျဖင့္ ၄င္း၏ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းကုိ အသုံးျပဳ၍ မည္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ကုိ ျပဳလုပ္ ႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ အီလက္ထေရာနစ္ေငြေၾကး ပမာဏကုိ ေအာ္ရီဒူးမွ မွတ္သားသိမ္းဆည္း ထားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ေငြစာရင္းမ်ားကုိ ေအာ္ရီဒူးမွ Dormant ေငြစာရင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္သည္။

၁၀.၂။ မုိဘုိင္ေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူအေနျဖင့္ ထို အီလက္ထေရာနစ္ေငြေၾကးပမာဏကုိ ရယူသုံးစြဲလုိပါက မုိဘုိင္းေငြစာရင္းအသစ္တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ၿပီး ေငြလက္က်န္ လႊဲေျပာင္းေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆုိရမည္ျဖစ္သည္။

၁၁။ ဥာဏပစၥည္းဆုိင္ရာမူပိုင္ခြင့္မ်ား

၁၁.၁။ မုိဘုိင္းေငြေၾကးတြင္ အသုံးျပဳထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ မုိဘုိင္းေငြေၾကးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ဉာဏပစၥည္းအားလုံးကုိ

ပုိင္ဆုိင္ခြင့္သည္ ေအာ္ရီဒူး သုို႔မဟုတ္ ၄င္းကုိ လုိင္စင္ခ်ထားေပးသူမ်ားထံတြင္သာ ရွိသည္။ ေအာ္ရီဒူး သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းကုိ လုိင္စင္ခ်ထားေပးသူမ်ားထံမွ သေဘာတူေၾကာင္း စာျဖင့္ ႀကိဳတင္ရယူထားျခင္း မ႐ွိပါက ဤ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏မည္သည့္အစိတ္အပုိင္းကမွ် မုိဘုိင္းေငြစာရင္းကုိင္ေဆာင္သူအား မုိဘုိင္းေငြေၾကးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ မည္သည့္ ဉာဏပစၥည္းကုိမွ် အသုံးျပဳရန္ မည္သည့္ လုိင္စင္ သို႔မဟုတ္ ရပုိင္ခြင့္ကုိမွ် ေပးအပ္ထားျခင္းမရွိပါ။

၁၂။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထိန္းသိမ္းျခင္း

၁၂.၁။ မုိဘုိင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူ၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထိန္းသိမ္းရမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက သတင္း

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထိန္းသိမ္းရန္ ေအာ္ရီဒူးမွ သေဘာတူပါသည္။ ေအာ္ရီဒူးသည္ သုံးစြသဲ ူ၏ သတင္း

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေအာက္ပါတုိ႔အတြက္ အသုံးခ်မည္ျဖစ္သည္ -

(က) ေအာ္ရီဒူးကြန္ယက္၏ အရည္အေသြးႏွင့္ လုံၿခံဳမႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ေအာ္ရီဒူး၏ သတင္း အခ်က္အလက္ စနစ္ကုိ ထိန္းသိမ္းရန္၊

(ခ) ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားဥပေဒမ်ားအရ ရဲဌာန သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒ စုိးမုိးေရး

အာဏာပုိင္မ်ားသုိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္၊

၁၃။ ေပးေလ်ာ္မႈ ႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈမ်ား

၁၃.၁။ မိုဘိုင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူသည္ ၄င္းမွ မိုဘိုင္းေငြေၾကးကိုသုံးစြျဲခင္းႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ဤသေဘာတူညီခ်က္ပါ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ျဖစ္ေစ ဆက္စပ္၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား၊ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား၊ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ကုန္က်စရိတ္မ်ား (ဥပေဒဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအပါအ၀င္)၊ ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ စရိတ္မ်ား၊ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ားကုိ မုိဘုိင္ေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္သူမွ က်ခံၿပီး ေအာ္ရီဒူး၊ ၄င္း၏ တြဲဖက္မ်ား၊ ၄င္း၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏၀န္ထမ္းမ်ား၊ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား၊ အရာရွိမ်ားကုိ ထုိစရိတ္မ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔မွ်သက္ဆုိင္ေစျခင္း မရွိေစရ။

၁၃.၂။ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူ၏ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းမွ သက္ဆုိင္ရာ PIN နံပါတ္ကုိ အသုံးျပဳ၍ အခြင့္အာဏာမရွိဘဲ ထုတ္ယူသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေအာ္ရီဒူး၏ ေပါ့ေလ်ာ့မႈေၾကာင့္ ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ေပၚသည္ဟု သက္ေသျပႏုိင္ျခင္းမ႐ွိပါကထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ မုိဘုိင္း ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူတြင္သာ တာ၀န္ရွိသည္။

၁၃.၃။ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူသည္ မုိဘုိင္းေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈကုိ ၄င္း၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အသုံးျပဳရန္

သေဘာတူျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအာ္ရီဒူး၏ တုိက္႐ုိက္လြန္စြာေပါ့ေလ်ာ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ ဆုံး႐ႈံးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီးမႈ မွအပမည္သည့္ ဆုံး႐ႈံးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီးမႈ အတြက္မွ ေအာ္ရီဒူးတြင္ တာ၀န္မရွိေစရ။

၁၃.၄။ ေအာက္ပါတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မည္သည့္ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား၊ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား၊ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊

ကုန္က်စရိတ္မ်ား (ဥပေဒဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအပါအ၀င္)၊ ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ စရိတ္မ်ား၊ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္

တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ားႏွင့္မွ် ေအာ္ရီဒူးတြင္လည္းေကာင္း၊ ၄င္း၏တြဲဖက္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ၊ ၄င္း၏

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း တာ၀န္မရွိေစရ။

(က) (ေအာ္ရီဒူးမွခြင့္ျပဳေၾကာင္း အတိအလင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၄င္းကုန္သည္မ်ားမွ ၄င္းတုိ႔၏ အခြင့္အာဏာအတုိင္း ျဖစ္ေစ၊ ေအာ္ရီဒူး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္းျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ေစ က်င့္သုံး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းမွလြဲ၍) မည္သည့္ တတိယပုဂၢိဳလ္ကုိ လုိင္စင္ေပးအပ္သူမ်ား၊ ၄င္းတုိ႔ အတြက္ ကုန္ပစၥည္း/၀န္ေဆာင္မႈ ပံ့ပုိးေပးသူမ်ား ႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားအပါအ၀င္ မည္သည့္ တတိယ ပုဂၢိဳလ္မဆုိ၏ လုပ္ရပ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား၊

(ခ) ေအာ္ရီဒူး၊ ၄င္း၏ တြဲဖက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၄င္း၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းဆုိင္ရာ တာ၀န္၀တၱရားတစ္ခုခုကုိ လုိက္နာရန္ ေဆာင္ရြက္ေသာ မည္သည့္ လုပ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈမဆုိ၊

၁၃.၅။ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆုိ ေအာ္ရီဒူးႏွင့္ ၄င္း၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေပးေလ်ာ္ရန္ တာ၀န္႐ွိမႈ ပမာဏသည္

မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္သူ၏ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ စုစုေပါင္းေငြ ပမာဏထက္ မေက်ာ္လြန္ေစရ။

၁၄။ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ မွားယြင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

၁၄.၁။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခု ေဆာင္ရြက္ၿပီးတုိင္း မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူအေနျဖင့္ အျငင္းပြားစရာ တစ္စုံတစ္ရာ သုိ႔မဟုတ္ မကုိက္ညီမႈ တစ္စုံတစ္ရာကုိ ေအာ္ရီဒူးသုိ႔ (၁၅) ရက္အတြင္း အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိပါက မုိဘုိင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူအတြက္ ေအာ္ရီဒူးမွ အတည္ျပဳေပးပုိ႔သည့္ SMS/စာ(မ်ား)တြင္ ျဖစ္ေစ၊ လက္ခံျဖတ္ပုိင္းတြင္ျဖစ္ေစ ပါရွိေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ စစ္မွန္၊ မွန္ကန္သည္ဟု ယူဆမည္ ျဖစ္သည္။

၁၄.၂။ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြားထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေငြစာရင္းကုိ ဤ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း လက္ခံစိစစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းတုိ႔ အေသအခ်ာ ေဆာင္ရြက္ၿပီး မုိဘုိင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူဖက္မွ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျပီးမွ မုိဘုိင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူ၏ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းသုိ႔ ျပန္လည္ ထည့္သြင္းေပးမည္ျဖစ္သည္။

၁၅။ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား တုိင္ၾကားျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း

၁၅.၁။ အကယ္၍ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူအေနျဖင့္ မုိဘုိင္းေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ၊ ကုိယ္စားလွယ္ ႏွင့္

ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ မေက်နပ္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာကုိ တုိင္ၾကားလုိပါက ေအာ္ရီဒူး၏ ၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေအာ္ရီဒူး၏ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား တုိင္ၾကားျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ တုိင္ခ်က္ဖြင့္ႏုိင္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ မုိဘုိင္းေငြေၾကးအတြက္ ဆက္သြယ္ရန္စင္တာသုိ႔ ဖုံးဆက္တုိင္ၾကားႏုိင္ သည္။

၁၅.၂။ သုံးစြဲသူ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေအာ္ရီဒူးမွ ခန္႔အပ္ထားသည့္ သုံးစြသဲ ူမ်ားအား ဂ႐ုစိုက္ ကူညီပ့ံပုိးေပးေရး (Customer Care) ၀န္ထမ္း သည္ အထက္အပုိဒ္ခြဲ ၁၆.၁ ပါ မုိဘုိင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူထံမွ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ လက္ခံရ႐ွိၿပီးေနာက္ အစုိးရ႐ုံးဖြင့္ရက္ (၅) ရက္အတြင္း အဆုိပါ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရမည္။ (ထုိ႔အျပင္ ျဖစ္ႏုိင္ပါက တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ အၿပီး ေျဖ႐ွင္းေပးရမည္။) ထုိ႔ေနာက္ ထုိတုိင္ၾကားခ်က္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေၾကာင္း အရင္းကုိျဖစ္ေစ၊ ထုိတုိင္ၾကားခ်က္ကုိ ေျဖ႐ွင္းရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကုိျဖစ္ေစ မုိဘုိင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားရန္အတြက္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကုိ ေနာက္ထပ္ အစုိးရ႐ုံးဖြင့္ရက္ (၁၀) ရက္အတြင္းတြင္ Customer Care ၀န္ထမ္းမွ ျပဳလုပ္ရမည္။

၁၆။ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ ႀကိဳတင္မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္သည့္အေျခအေနမ်ား (Force Majeure)

၁၆.၁။ အကယ္၍ မည္သည့္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း၊ မုိးသည္းထန္စြာ႐ြာသြန္းျခင္း၊ ေလျပင္းမုန္တုိင္း က်ေရာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားျပင္းထန္သည့္ရာသီဥတုအေျခအေနမ်ား၊ အဓိက႐ုဏ္း၊ ပုန္ကန္ျခားနားျခင္း၊ ျပည္တြင္းမၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ဆႏၵျပျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာမွအေရးယူပိတ္ပင္မႈ၊ သပိတ္ေမွာက္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ေရး ပိတ္ပင္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ (သင္သုံးစြဲေနေသာ ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ တတိယပုဂိၢဳလ္တို႔ထံမွ သုံးစြဲ ေနေသာ ပစၥည္းကိရိယာတို႔အပါအ၀င္) ပစၥည္းကိရိယာ ခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္း၊ ေအာ္ရီဒူး ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ၄င္း၏ တြဲဖက္မ်ား၏ ကြန္ယက္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၏ ကြန္ယက္တြင္ ျပတ္ေတာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ျခင္း၊ ေအာ္ရီဒူး၏ မုိဘုိင္းဘ႑ာေရး ၀န္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ေအာ္ပေရတာ လုိင္စင္ကုိ ရပ္ဆုိင္းခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ယာယီဆုိင္းငံ့ခံရျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ေအာ္ရီဒူး၏ က်ဳိးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ တည္႐ွိေနျခင္းမ႐ွိသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ဤ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ပါ တာ၀န္၀တၱရားတစ္ခုခုကုိ ေအာ္ရီဒူးမွ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကုိ တားဆီးခံရပါက အဆုိပါ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ အဆုိပါအေျခအေနသည္ အခ်ိန္ကာလမည္မွ်ၾကာေအာင္ တည္႐ွိ ေနႏုိင္သည္ကုိလည္းေကာင္း၊ အဆုိပါ အေျခအေနေၾကာင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏုိင္ျခင္း မ႐ွိေတာ့သည့္ တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားကုိလည္းေကာင္း မုိဘုိင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူအား ေအာ္ရီဒူးမွ ႐ွင္းလင္း ေျပာၾကားရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရမည္။ ဤ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ေအာ္ရီဒူးမွ လုိက္နာေဆာင္႐ြက္မႈအား ထုိအေျခအေနမွတားျမစ္ထားသည့္၊ ေႏွာင့္ေႏွးေစသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္က်ေစသည့္ အတုိင္းအတာအတုိင္း ထုိအေျခအေနတည္႐ွိေနသေ႐ြ႕ကာလပတ္လုံး ေခတၱ ဆုိင္းငံ့ထားမည္။ အဆုိပါ အေျခအေန ဆက္လက္တည္႐ွိေနသမွ် ကာလအတြင္းဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အဆုိပါ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းအတြက္မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူအေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊ အျခားမည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚတြင္ ျဖစ္ေစ ေအာ္ရီဒူးမွ တာ၀န္မရွိပါ။ ေအာ္ရီဒူးမွ ဤ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု သတ္မွတ္ႏုိင္ခြင့္လည္းမ႐ွိပါ။

၁၇။ အေထြေထြ

၁၇.၁။ လႊဲအပ္ျခင္း - မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္သူသည္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ၄င္း၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ၄င္းကုိယ္တုိင္၏အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းျဖစ္ၿပီး တရားဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားမွ်တမႈ သေဘာအရေသာ္လည္းေကာင္း ဤသေဘာတူညီခ်က္မွတဆင့္ျဖစ္ေစ၊ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူ၏ မုိဘုိင္းေငြစာရင္းမွျဖစ္ေစ ရ႐ွိခံစားရမည့္ အက်ဳိးစီးပြားကုိ မည္သည့္ တတိယပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ် လႊဲအပ္ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားနည္းေပးအပ္ျခင္း မျပဳရပါ။

၁၇.၂။ ျပင္ဆင္ျခင္း - ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္၏ အတည္ျပဳခ်က္မရ႐ွိဘဲ ေအာ္ရီဒူးအေနျဖင့္ ဤ သေဘာတူညီခ်က္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲမႈ၊ အသစ္ထည့္သြင္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္မ႐ွိပါ။

၁၇.၃။ လုိက္နာက်င့္သုံးမည့္ ဥပေဒ - ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္အညီ အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိ လိုက္နာက်င့္သုံးမည္ျဖစ္သည္။

၁၇.၄။ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖ႐ွင္းျခင္းႏွင့္ အနုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း

(က) ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္အေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ျဖစ္ေစ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ထိုသို႕ေပၚေပါက္ၿပီးေနာက္ တဖက္စာခ်ဳပ္၀င္မွ အျခားတစဖက္စာခ်ဳပ္၀င္သုိ႕ စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကား ၿပီး အစုိးရ႐ုံးဖြင့္ရက္ (၁၅) ရက္တာ ကာလအတြင္း၌ စာခ်ဳပ္၀င္မ်ားအၾကားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖ႐ွင္းႏုိင္ျခင္းမ႐ွိေသာမည္သည့္ အျငင္းပြားမႈ၊ မေက်နပ္မႈ၊ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိမဆုိျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ (၅/၂၀၁၆) ျဖင့္ ၁၃၇၇ခုႏွစ္ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္ (၁၀)ရက္ တြင္ျပဌာန္းထုတ္ျပန္ထားၿပီး ဤ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးေနာက္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ သြားမည့္ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အႏုညာတ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းပါရွိသည့္အႏုညာတစီရင္မႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီေနာက္ဆံုးေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ (“အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဥပေဒ”)

(ခ) ထုိသုိ႔ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကို အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဥပေဒႏွင့္အညီ ခန္႔အပ္ထားေသာ

ခံုသမာဓိလူႀကီး (Arbitrator) တစ္ဦးမွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အႏုညာတ စီရင္မႈကုိ

ေဆာင္႐ြက္မည့္ေနရာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ အသုံးျပဳမည့္ ဘာသာစကားမွာ ျမန္မာဘာသာျဖစ္သည္။ ခံုသမာဓိလူႀကီး (Arbitrator) ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာအတည္ ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရ အယူခံ၀င္ခြင့္မရွိဘဲ စာခ်ဳပ္၀င္မ်ားအေပၚ အၿပီးသတ္လႊမ္းမုိးမႈ ရွိရမည္။ ဤအပုိဒ္ခြဲ ၁၉.၄ ပါ မိမိ၏ ရပုိင္ခြင့္ကုိ က်င့္သုံးရန္ႀကိဳးစားရင္းမွ မူလ႐ွိရင္းစြဲ အေနအထားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အခြင့္အာဏာ ႐ွိေသာတရား႐ုံးေတာ္တစ္ခုခုမွ တား၀ရမ္းရယူျခင္းကုိျဖစ္ေစ၊ အျခား ၾကားျဖတ္သက္သာခြင့္တစ္ခုခုကုိျဖစ္ေစရယူရန္အတြက္ မည္သည့္စာခ်ဳပ္၀င္မွမဆုိ ႀကိဳးပမ္းျခင္းအား ဤ အပုိဒ္ခြဲ ၁၉.၄ ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားမွတားဆီးႏုိင္ခြင့္ မရွိ။ အျခားတစ္နည္း စာျဖင့္ သေဘာတူညီထားျခင္း မ႐ွိပါက အႏုညာတစီရင္မႈမ်ားအတြက္ကုန္က်စရိတ္အားလည္းေကာင္း၊ ထုိ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ ေငြေပးေခ်မႈကုိလည္းေကာင္း ခံုသမာဓိ လူႀကီး (Arbitrator) မွ သတ္မွတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

၁၇.၅။ စြန္႔လႊတ္ျခင္း - ေအာ္ရီဒူးအေနျဖင့္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ပုိင္ဆုိင္သည့္ မည္သည့္ ရပုိင္ခြင့္ကုိျဖစ္ေစ၊

နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ အစားထုိးေပးေလ်ာ္ရန္ ေတာင္းခံပုိင္ခြင့္ကုိျဖစ္ေစ စြန္႔လႊတ္ရာတြင္ စာျဖင့္ ေရးသား အတည္ျပဳထားမွသာ ၄င္းစြန္႔လႊတ္မႈသည္ အတည္ျဖစ္သည္။

၁၇.၆။ အသက္၀င္က်န္႐ွိျခင္း - ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အပုိဒ္ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၉.၃၊ ၁၉.၄၊ ၁၉.၈ ႏွင့္ ၁၉.၁၀ တုိ႔သည္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းျခင္းကုိျဖစ္ေစ၊ မုိဘုိင္းေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ ရပ္ဆုိင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေခတၱ ဆုိင္းငံ့ျခင္းကုိျဖစ္ေစ ေက်ာ္လြန္၍ အသက္၀င္ က်န္႐ွိမည္ျဖစ္သည္။

၁၇.၇။ ၿပီးျပည့္စုံသည့္သေဘာတူညီခ်က္ - ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ ေအာ္ရီဒူးႏွင့္ မုိဘုိင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူတုိ႔အၾကားၿပီးျပည့္စုံသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစျပီး ယခင္က ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ၾကား ဆက္သြယ္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ တင္ျပမႈမ်ား၊ ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္မ်ား၊ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကတိစကားမ်ားအားလုံးကုိ လႊမ္းမုိးပ်က္ျပယ္

ေစရမည္။

ေအာ္ရီဒူး မုိဘုိင္းေငြေၾကး -

Email –

မုိဘုိင္းေငြေၾကးအတြက္ ဆက္သြယ္ရန္စင္တာ -

၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာ -

menu

ေဝမ်ွရန္။

Ooredoo ၿမန္မာ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။


သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

ေနာက္ဆံုးေပၚ အေရာင္းၿမွင္႔တင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွရေအာင္။