• လိုအပ္ခ်က္တိုင္း အတြက္ ထပ္မံထည္႔သြင္းေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ေခၚဆိုမႈၿပီးေၿမာက္ၿခင္း

ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သံုးၿခင္းၿဖင္႔ လြဲသြားေသာေခၚဆိုမႈမ်ားႏွင္႔ ေရွးဦး ေခၚဆို၍ မရရိွခဲ႔သူမ်ားကို သိရိွေခၚဆိုႏိုင္ၿခင္း။
စစ္ထုတ္ပါ
Ooredoo - Myanmar
ေခၚဆိုမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ရန္ စီမံၿခင္း။
menu

ေဝမ်ွရန္။

Ooredoo ၿမန္မာ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။


သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

ေနာက္ဆံုးေပၚ အေရာင္းၿမွင္႔တင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွရေအာင္။