• လိုအပ္ခ်က္တိုင္း အတြက္ ထပ္မံထည္႔သြင္းေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
နည္းပညာေဖ်ာ္ေၿဖမႈ

ေနာက္ဆံုးရ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္သံစဥ္မ်ားႏွင္႔ ထပ္တိုးမႈမ်ားၿဖင္႔ မိမိစိတ္ၾကိဳက္ ကိရိယာ ၿဖစ္ေစၿခင္း။
စစ္ထုတ္ပါ
Ooredoo - Myanmar
မိမိစိတ္ၾကိဳက္ ကိရိယာ ၿဖစ္ေစၿခင္း။
menu

ေဝမ်ွရန္။

Ooredoo ၿမန္မာ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။


သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

ေနာက္ဆံုးေပၚ အေရာင္းၿမွင္႔တင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွရေအာင္။