• လိုအပ္ခ်က္တိုင္း အတြက္ ထပ္မံထည္႔သြင္းေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ဖုန္းေခၚဆိုမႈ တန္ဖိုးနည္းေနစဥ္ ေရြးခ်ယ္ရန္

တန္ဖိုးနည္းေနစဥ္တြင္လည္း ဆက္လက္အသံုးၿပဳႏိုင္ရန္
စစ္ထုတ္ပါ
Ooredoo - Myanmar
ဆက္လက္ခ်ိတ္ဆက္ရန္
menu

ေဝမ်ွရန္။

Ooredoo ၿမန္မာ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။


သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

ေနာက္ဆံုးေပၚ အေရာင္းၿမွင္႔တင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွရေအာင္။