• လိုအပ္ခ်က္တိုင္း အတြက္ ထပ္မံထည္႔သြင္းေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
စာတိုပို႔ၿခင္း

စာတိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားၿဖင္႔ ဆက္သြယ္မႈကို ၾကြယ္ဝေစၿခင္း
စစ္ထုတ္ပါ
Ooredoo - Myanmar
ဆက္သြယ္မႈကို ၾကြယ္ဝေစၿခင္း
menu

ေဝမ်ွရန္။

Ooredoo ၿမန္မာ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။


သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

ေနာက္ဆံုးေပၚ အေရာင္းၿမွင္႔တင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွရေအာင္။