အျခားလူေတြ ေမးေနၾကတဲ့

ဒီ စာမ်က္နွာမွာေတာ့ အျခား သံုးစြဲသူေတြ ေမးေနၾကတဲ့ အေမးအေျဖေတြကို ေတြ႔ရွိနိုင္ပါတယ္။ သင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ထပ္ရွိရင္ ကြ်နု္ပ္တို႔ကို အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္နိုင္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

Q: ႏိုင္ငံတကာ Roaming သံုးစြဲစဥ္ အင္တာနက္ သံုး၍ရပါသလား။ ဘယ္ေလာက္လိုမွာပါလည္း။


A: သံုးစြဲ၍ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ား ၿမင္႔မားႏိုင္ပါသည္။ အၿခားကြန္ရက္မ်ား၏ အင္တာနက္ သံုးစြဲခမ်ားကို Ooredoo မွထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿခင္းမရိွပါ။ ထို႔အၿပင္ Roaming သံုးစြဲစဥ္ လူမႈေရးကြန္ရက္မီဒီယာပါ ဆိုဒ္ အခ်ဳိ႔သည္ update ၿပဳလုပ္ပါက ကုန္က်စားရိတ္မ်ားပိုမိုတက္လာႏိုင္သည္႔အတြက္ Automatic update မ်ားကို ပိတ္ထားသင္႔သည္။ အင္တာနက္အသံုးၿပဳခြင္႔မ်ားကို (Ooredoo website ရိွ ႏိုင္ငံတကာ Roaming စာမ်က္ႏွာတြင္ ၾကည္႔ရႈ ႏိုင္ပါသည္။)

ခ်ဳံ႔သည္

Q: ႏိုင္ငံတကာ Roaming သံုးစြဲပါက ဝန္ေဆာင္ခစရိတ္စကမ်ား ဘယ္ေလာက္က်မလည္း။


A: (Ooredoo website ရိွ ႏိုင္ငံတကာ Roaming စာမ်က္ႏွာတြင္ ၾကည္႔ရႈ ႏိုင္ပါသည္။) မိတ္ေဆြေရာက္ရိွရာ တိုင္းၿပည္တိုင္းတြင္ Roaming သံုး၍ရမည္႔ပါတနာႏွင္႔ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားကို ရွင္းလင္းထားသည္႔ SMS စာတို တစ္ေစာင္ရရိွပါမည္။

ခ်ဳံ႔သည္

Q: ႏိုင္ငံတကာ Roaming သံုးစြဲရန္ Ooredoo contact centre သို႔ေခၚဆို၍ ရပါသလား။ ဘယ္ေလာက္က်မွာလည္း။


A: ေခၚဆို၍ရပါသည္။ +959970000234 သို႔ေခၚဆိုရပါမည္။ ႏိုင္ငံတကာေခၚဆိုခႏႈန္းထားမ်ား ေပးေဆာင္ရမည္ကို သတိၿပဳပါ။

ခ်ဳံ႔သည္

Q: ႏုိင္ငံျခားမွ ေခၚဆုိလာမႈုႏွင့္ စာတို SMS ဝင္လာမွုမ်ား အတြက္ သံုးစြဲခ ေပးရမလား။


A: မေပးရပါ။ မိတ္ေဆြကို ေခၚဆုိသူ သို႔မဟုတ္ SMS ပုိ႔သူသည္သာ သံုးစြဲခ ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ခ်ဳံ႔သည္

Q: Ooredoo ဆင္းမ္ကဒ္ႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံမွ သူမ်ားကို ဖုန္းေခၚျခင္း၊ စာတုိ (SMS) ပုိ႔ျခင္း ျပဳလုပ္ ႏိုင္ပါသလား။


A: ရပါသည္။ Ooredoo သည္ IDD စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ၏ ဆင္းမ္ကဒ္တြင္ ယင္း ဝန္ေဆာင္မႈု အလိုအေလ်ာက္ ပါျပီး ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းျပည္ အလိုက္ ကနု္က်မည့္ ႏွုန္းထားမ်ားကို သိရွိလိုပါက Ooredoo ဝဘ္ဆိုဒ္ ပါ ႏိုင္ငံတကာ Roaming စာမ်က္ႏွာတြင္ ၾကည့္ပါ။

ခ်ဳံ႔သည္

Q: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.


A: Nulla ultrices semper dolor, at aliquam odio eleifend a.

ခ်ဳံ႔သည္

Q: ႏိုင္ငံတကာ Roaming လုပ္ျခင္းဆုိသည္မွာ ဘာကို ဆုိလို ပါသလည္း။


A: ႏိုင္ငံတကာ Roaming ဝန္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ၏ မိုဘိုင္းနံပါတ္ကို အျခားတိုင္းျပည္မ်ား၏ ကြန္ရက္တြင္ အသံုးျပဳခြင့္ ရပါမည္။ သံုးစြဲခ/ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို Ooredoo ျမန္မာကသာ ေကာက္ယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ခ်ဳံ႔သည္

Q: ဘယ္တိုင္းၿပည္ေတြမွာ Ooredoo ဆင္းမ္ကဒ္နဲ႔ Roaming လုပ္လို႔ရမလည္း ဘယ္ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ရႏိုင္မလည္း။


A: အေသးစိတ္သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ အၿပည္႔အစံုသိလိုပါက (Ooredoo website ရိွ ႏိုင္ငံတကာ Roaming စာမ်က္ႏွာတြင္ ၾကည္႔ရႈ ႏိုင္ပါသည္။)

ခ်ဳံ႔သည္

Q: Ooredoo ဆင္းမ္ကဒ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ Roaming ဝန္ေဆာင္မႈရယူရန္ စာရင္းသြင္းရန္ လိုအပ္ ပါသလား။


A: မလိုပါ။ Ooredoo ဆင္းမ္ကဒ္ တိုင္းတြင္ ယင္း ဝန္ေဆာင္မႈ အလိုအေလ်ာက္ ပါရွိျပီ ျဖစ္ပါသည္။

ခ်ဳံ႔သည္

Q: Roam လုပ္စဥ္ ကုန္က်စားရိတ္က ဘယ္ေလာက္လည္း။


A: က်သင္႔ေငြ၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားနဲ႔ ဘယ္ႏိုင္ငံမ်ားကို Roam လုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို Website ေပၚက ႏိုင္ငံရပ္ၿခား roaming ျပဳလုပ္ျခင္းစာမ်က္ႏွာ ၾကည္႔ရႈႏိုင္ပါတယ္။

ခ်ဳံ႔သည္

Q: ႏိုင္ငံျခား ေရာက္ေနစဥ္ Ooredoo ဆင္းမ္ကဒ္ကို အသံုးျပဳ၍ ရႏိုင္မလား။


A: ရပါသည္။ သံုးစြဲ ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား အေသးစိတ္ သိရွိ လိုပါက Ooredoo website ၏ ႏိုင္ငံတကာ Roaming စာမ်က္ႏွာတြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

ခ်ဳံ႔သည္

Q: Roaming လုပ္ေနစဥ္မွာ အင္တာနက္ကို ဘယ္လိုပိတ္ရမွာပါလည္း။


A: ဟန္းဆက္အမ်ားစုမွာ ပင္မကြန္ရက္မွ ၿပင္ပေရာက္ရိွသည္ႏွင္႔ အင္တာနက္သံုးစြဲမႈကို ရပ္ဆိုင္းႏိုင္တဲ႔ setting ပါရိွပါတယ္။ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု လုပ္ေဆာင္ရပံုၿခင္းကေတာ႔ မတူကြဲၿပားတာမို႔ ဟန္းဆက္ရဲ႔ ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ပံု အညႊန္းကို ရွာေဖြလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ Data Roaming ကို (သို႔) Mobile data ကို ပိတ္ထားၿခင္းၿဖင္႔ မလိုလားအပ္တဲ႔ အင္တာနက္အတြက္ကုန္က်ၿခင္းကို Roaming လုပ္ေနစဥ္မွာ ေရွာင္ရွားႏိုင္ပါတယ္။

ခ်ဳံ႔သည္

Q: Roam လုပ္စဥ္ လုိအပ္ ပါက မည္သုိ႔ ေငြျဖည့္ရမလည္း။


A: ႏုိင္ငံျခားသြားမည္ ဆုိပါက Ooredoo ေငြျဖည့္ကဒ္မ်ား ယူေဆာင္သြားသင့္ ပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ မိသားစုဝင္၊ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း တစ္ဦးဦးထံ SMS ပုိ႔ျပီး မိတ္ေဆြ၏ ဖုန္းသို႔ ေငြျဖည့္ေပးရန္/ ေငြစာရင္းလဲေပးရန္ ေတာင္းဆို ႏိုင္ပါသည္။

ခ်ဳံ႔သည္
menu

ေဝမ်ွရန္။

Ooredoo ၿမန္မာ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။


သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

ေနာက္ဆံုးေပၚ အေရာင္းၿမွင္႔တင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွရေအာင္။