• စိန္ေခၚမွုေတြအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလား ?
အူရီဒူးျမန္မာဝန္ထမ္းျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း

အူရီဒူးျမန္မာသည္ လူကိုအေလးထားသည့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အူရီဒူးျမန္မာတြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ သင္တန္းႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ မ်ားစြာ႐ွိသည္။ ထို႔ျပင္ ဝန္ထမ္းရပိုင္ခြင့္၊ ခံစားခြင့္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အဆက္မျပတ္စီစဥ္လ်က္႐ွိသည္။ လစာေကာင္းတစ္ခုတည္းျဖင့္ မဆြဲေဆာင္ႏိုင္မွန္း သတိထားမိသည္ႏွင့္အမွ် အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတိုးတက္မႈအခြင့္အလမ္း ဝန္ထမ္းတိုင္းကို ေပးအပ္ထားပါသည္။

အူရီဒူးျမန္မာသည္ ၀န္ထမ္းအားလံုးအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ေကာင္းျဖစ္ေစရန္ရည္ရြယ္လ်က္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈႏွင့္ မွ်မွ်တတ႐ွိမႈအေပၚ အေျခခံလုပ္ကိုင္သည္။ အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ “ဂ႐ုစိုုက္ျခင္း”၊ “ဆက္သြယ္ျခင္း”၊ “စိန္ေခၚျခင္း”ဆိုသည့္အခ်က္တို႔ကို တန္ဖိုးထားသည္ႏွင့္အမွ် ဝန္ထမ္းတိုင္းကို က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီလုပ္ကိုင္ရန္ တိုက္တြန္းေလ့႐ွိပါသည္။
 
အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေရးကို အေလးေပးသည္။  အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္အကိုင္အေျခအေန တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအ႐ွိန္မပ်က္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ စနစ္တက်စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္သည့္အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် လက္႐ွိကုမၸဏီတြင္ပင္ ရာထူးႀကီးႀကီးျဖင့္ တာဝန္ႀကီးႀကီးယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ အူရီဒူးသုံးစြဲသူအသံကိုအေလးထား႐ုံမက လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနေကာင္းကိုဖန္တီးႏိုင္ရန္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ရင္ဖြင့္သံကိုလည္း နားစြင့္ထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အူရီဒူးျမန္မာသည္ မိမိတို႔အလုပ္ဝင္ရမည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

လစ္လပ္ေနရာႏွင့္တကြ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္တို႔ကိုၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ ယခုေနရာ ကို ႏွိပ္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ recruitment@ooredoo.com.mm ထံ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို တိုက္႐ိုက္ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားပါ။

အလုပ္အကိုင္

menu

ေဝမ်ွရန္။

Ooredoo ၿမန္မာ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။


သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

ေနာက္ဆံုးေပၚ အေရာင္းၿမွင္႔တင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွရေအာင္။